Εισηγητική έκθεση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Γιώργου Τζέλλου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για τον προϋπολογισμό του 2014

tzellos

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ –ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

 

ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Για τη σύνταξη &  κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών  έτους 2014 ελήφθησαν υπόψη από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή οι διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τα Α’) , οι οδηγίες της Κοινής Απόφασης  Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών α.π. 30842/31 Ιουλίου 2013,  το έγγραφο του ΥΠΕΣ α.π. οικ. 31202/02 Αυγούστου 2013, τα άρθρα 7 & 8 της  υπ αριθμόν 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α.  Εσωτερικών & Οικονομικών , το έγγραφο του ΥΠΕΣ-Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α (άρθρο 4 ν. 4111/2013) προς το Δήμο Κοζάνης  με α.π.769/24 Οκτωβρίου 2013, καθώς και η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ Νο 22 με α.π. 46703/20 Νοεμβρίου 2013. Παράλληλα ελήφθησαν υπόψη  από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ  οι απαντήσεις  που δόθηκαν σε τεθείσες ερωτήσεις σχετικές με τον προϋπολογισμό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Διαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δημοσιότητας του προϋπολογισμού

 

 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου , στο πλαίσιο της προετοιμασίας  για την κατάρτιση του προσχεδίου του  προϋπολογισμού έτους 2014 , επικουρούμενη κατά κύριο λόγο    από την Οικονομική Υπηρεσία,  συγκέντρωσε  και αξιολόγησε  τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου,  καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που συνεδρίασε στις 18 Νοεμβρίου 2013 , συνέταξε και ενέκρινε το προσχέδιο   και το  κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να το εξετάσει .

 

 1. Η Οικονομική Επιτροπή  στη συνεδρίαση της  22ας  Νοεμβρίου  2013 εξέτασε το προσχέδιο ,  κατάρτισε  το σχέδιο  προϋπολογισμού  του Δήμου  και το  υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για συζήτηση και λήψη  απόφασης   Στην παρούσα εισηγητική – αιτιολογική   έκθεση  εσόδων και δαπανών, που συνοδεύει  το σχέδιο του προϋπολογισμού ,  δικαιολογείται με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της. Η έκθεση συνοδεύεται από πίνακες με οικονομικά στοιχεία ,  χρηματοοικονομικούς και άλλους  δείκτες  , προκειμένου να γίνει  κατανοητή  από όλους του δημοτικούς συμβούλους.

 

 

 1. Ο ψηφισθείς ισοσκελισμένος προϋπολογισμός,  η  εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στις  αρμόδιες αρχές για την εποπτεία του Δήμου  για έλεγχο νομιμότητας . Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι δεν έχουν εφαρμοστεί οι γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού που ορίζονται από τις σχετικές Κ.Υ.Α. & Εγκυκλίους  , ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

 

 1. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς θα ψηφισθεί  από το δημοτικό συμβούλιο, θα αναρτηθεί  υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευτεί   σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα . Η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010).

 

 1. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», διαφορετικά δεν εκτελείται.

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

                                    

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

 

 

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΕ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΩΣ ΜΗΝΑ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013.

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013,

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

                      ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

 

Κ.Α.

ΕΣΟΔΑ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

   

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0 Τακτικά έσοδα

36.261.282,21

18.614.022,68

51,33

18.105.436,93

49,93

97,27

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

1.183.050,00

535.579,17

45,27

312.820,38

26,44

58,41

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

44.000,00

21.251,60

48,30

21.251,60

48,30

100,00

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

5.506.030,47

3.485.226,56

63,30

3.303.546,75

60,00

94,79

04 Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

1.261.613,99

974.799,57

77,27

881.245,12

69,85

90,40

05 Φόροι και εισφορές

799.653,80

543.005,36

67,91

535.174,54

66,93

98,56

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις

27.314.801,42

12.925.448,42

47,32

12.925.448,42

47,32

100,00

07 Λοιπά τακτικά έσοδα

152.132,53

128.712,00

84,61

125.950,12

82,79

97,85

1 Έκτακτα έσοδα

35.095.628,65

14.006.415,28

39,91

13.042.890,33

37,16

93,12

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

11.660,74

22.821,57

195,71

8.489,45

72,80

37,20

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

7.462.617,23

7.385.290,25

98,96

7.385.290,25

98,96

100,00

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

25.087.718,81

4.604.533,74

18,35

4.604.533,74

18,35

100,00

14 Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα

1.218.315,15

1.144.149,17

93,91

195.062,94

16,01

17,05

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα

1.315.316,72

849.620,55

64,59

849.513,95

64,59

99,99

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

2.231.793,21

2.240.759,36

100,40

1.961.254,67

87,88

87,53

21 Τακτικά έσοδα

1.974.738,88

1.982.788,83

100,41

1.921.508,42

97,30

96,91

22 Έκτακτα έσοδα

257.054,33

257.970,53

100,36

39.746,25

15,46

15,41

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

8.671.378,43

5.060.837,69

58,36

295.781,73

3,41

5,84

31 Εισπράξεις από δάνεια

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

5.171.378,43

5.060.837,69

97,86

295.781,73

5,72

5,84

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

5.503.841,21

3.723.424,70

67,65

3.628.372,87

65,92

97,45

41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου

5.352.213,18

3.448.027,01

64,42

3.434.063,69

64,16

99,60

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων

151.628,03

275.397,69

181,63

194.309,18

128,15

70,56

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

1.981.368,98

1.981.368,98

100,00

1.981.368,98

100,00

100,00

 

Σύνολα εσόδων

89.745.292,69

45.626.828,69

50,84

39.015.105,51

43,47

85,51

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

   

Προϋπ/σμός

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

Κ.Α.

ΔΑΠΑΝΕΣ

1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6 Έξοδα

34.259.790,32

20.422.617,16

59,61

21.385.196,28

19.391.885,37

56,60

94,95

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

12.181.468,78

8.213.357,26

67,43

8.209.544,70

8.124.630,98

66,70

98,92

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.031.293,60

634.663,73

61,54

616.417,55

556.718,90

53,98

87,72

62 Παροχές τρίτων

2.195.665,06

1.458.034,22

66,41

1.393.201,70

1.327.306,00

60,45

91,03

63 Φόροι – Τέλη

98.134,00

40.443,90

41,21

38.872,67

38.810,79

39,55

95,96

64 Λοιπά γενικά έξοδα

557.110,29

99.415,98

17,84

93.818,07

78.098,06

14,02

78,56

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

2.869.807,26

1.312.690,45

45,74

1.312.116,69

1.299.983,37

45,30

99,03

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

1.399.278,88

581.511,81

41,56

536.493,09

470.539,72

33,63

80,92

67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους

13.882.032,45

8.072.178,59

58,15

9.174.410,59

7.485.476,33

53,92

92,73

68 Λοιπά Έξοδα

45.000,00

10.321,22

22,94

10.321,22

10.321,22

22,94

100,00

7 Επενδύσεις

25.382.235,24

4.227.948,37

16,66

3.596.824,03

3.234.208,09

12,74

76,50

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

2.953.753,98

174.364,84

5,90

130.190,26

129.991,61

4,40

74,55

73 Έργα

18.910.418,97

3.842.618,99

20,32

3.276.457,13

2.934.578,63

15,52

76,37

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

3.517.996,99

210.964,54

6,00

190.176,64

169.637,85

4,82

80,41

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις

65,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

29.273.570,23

21.775.469,31

74,39

13.167.178,39

10.523.795,64

35,95

48,33

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.

12.801.705,66

12.360.233,00

96,55

4.909.202,70

4.831.589,37

37,74

39,09

82 Αποδόσεις

5.446.152,41

3.442.117,99

63,20

3.468.374,63

3.468.374,63

63,68

100,76

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων  Π.Ο.Ε

6.606.555,20

5.973.118,32

90,41

4.789.601,06

2.223.831,64

33,66

37,23

85 Προβλέψεις μη είσπραξης

4.419.156,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Αποθεματικό

829.696,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Σύνολα δαπανών

89.745.292,69

46.426.034,84

51,73

38.149.198,70

33.149.889,10

36,94

71,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  ΚΑΤΑ Κ.Α  ΑΠΟ 01-01-2013 ΕΩΣ 22-11-2013 ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

Κ.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

0

36.091.810,35

-1.290.224,70

34.801.585,65

22.033.358,70

65.574,53

21.602.886,01

364.898,16

1

1.170.000,00

13.050,00

1.183.050,00

654.262,29

65.069,30

349.450,76

239.742,23

2

44.000,00

0

44.000,00

21.251,60

0

21.251,60

0

3

5.494.155,47

14.217,40

5.508.372,87

3.910.242,07

0

3.903.829,86

6.412,21

4

1.172.201,89

108.899,82

1.281.101,71

1.086.336,76

0

985.989,26

100.347,50

5

774.519,04

25.134,76

799.653,80

636.589,04

505,23

620.449,47

15.634,34

6

27.284.801,42

-1.453.000,00

25.831.801,42

15.594.449,94

0

15.594.449,94

0

7

152.132,53

1.473,32

153.605,85

130.227,00

0

127.465,12

2.761,88

1

29.922.248,86

5.405.201,87

35.327.450,73

16.953.442,00

2.811,62

15.960.235,15

990.395,23

11

11.125,49

13.047,75

24.173,24

24.173,25

1.351,68

10.972,52

11.849,05

12

7.071.726,91

417.728,32

7.489.455,23

7.404.400,54

0

7.404.400,54

0

13

22.437.014,85

2.800.703,96

25.237.718,81

7.184.713,16

0

7.184.713,16

0

14

0

0

0

0

0

0

0

15

304.879,92

955.770,21

1.260.650,13

1.245.263,34

1.459,94

265.363,82

978.439,58

16

97.501,69

1.217.951,63

1.315.453,32

1.094.891,71

0

1.094.785,11

106,6

2

813.844,53

1.520.499,43

2.334.343,96

2.579.625,49

0

2.053.695,23

525.930,26

21

813.844,53

1.175.733,42

1.989.577,95

2.016.292,28

0

1.930.258,04

86.034,24

22

0

344.766,01

344.766,01

563.333,21

0

123.437,19

439.896,02

3

8.668.618,52

2.759,91

8.671.378,43

5.168.618,52

117.162,47

512.555,24

4.538.900,81

31

3.500.000,00

0

3.500.000,00

0

0

0

0

32

5.168.618,52

2.759,91

5.171.378,43

5.168.618,52

117.162,47

512.555,24

4.538.900,81

4

5.441.152,41

68.783,26

5.509.935,67

4.147.223,40

2.342,50

4.049.784,88

95.096,02

41

5.336.152,41

16.060,77

5.352.213,18

3.871.558,70

2.342,50

3.853.278,27

15.937,93

42

105.000,00

52.722,49

157.722,49

275.664,70

0

196.506,61

79.158,09

5

1.981.368,98

0

1.981.368,98

1.981.368,98

0

1.981.368,98

0

51

1.981.368,98

0

1.981.368,98

1.981.368,98

0

1.981.368,98

0

ΣΥΝΟΛΑ

82.919.043,65

5.707.019,77

88.626.063,42

52.863.637,09

187.891,12

46.160.525,49

6.515.220,48

    %    

100,00

59,65

0,21

52,08

7,35

     

 

100,00

 

87,63

12,37

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ :ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 ΑΠΟ 01-01-2013 ΕΩΣ 22-11-2013 ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΑΑ

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕ

ΝΤΑ ( για όλο το έτος μετά από τις αναμορφώσεις)

(1)

ΒΕΒΑΙΩ

ΘΕΝΤΑ

 

 

(2)

ΕΙΣΠΡΑ

ΧΘΕΝΤΑ

 

 

(3)

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

 

 

(4)

01 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

34.801.585,65

21.967.784,17

21.602.886,01

364.898,16

02 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  *

35.327.450,73

16.950.630,38

15.960.235,15

990.395,23

03 2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ **

2.334.343,96

2.579.625,49

2.053.695,23

525.930,26

04 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ***

8.671.378,43

5.051.456,05

512.555,24

4.538.900,81

05 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.509.935,67

4.144.880,90

4.049.784,88

95.096,02

06 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 01-01-2013

1.981.368,98

1.981.368,98

1.981.368,98

0,00

   

ΣΥΝΟΛΑ

88.626.063,42

52.675.745,97

46.160.525,49

6.515.220,48

   

% ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΩΣ 22-11-2013

100,00

Σε σχέση με προυπ/σθεντα

Σε σχέση με βεβαιωθέντα

Σε σχέση με βεβαιωθέντα

 

66,55/69.28

 

87,63/88,98

 

12,37/11.02

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 •   *  Στις στήλες 1 , 2 & 4  του Κ.Α. 1 περιλαμβάνεται καταλογισμός σε βάρος πρώην αιρετού ποσό 801.148,12€  που
 •      βεβαιώθηκε   και  δεν  εισπράχτηκε
 •  ** Στον Κ.Α. 2  βεβαιώθηκαν μετά από έλεγχους περισσότερα έσοδα από τα προϋπολογισθέντα 245.281,53€  & θα
 •      γίνει ανάλογη  αναμόρφωση του προϋπολογισμού
 • *** Στον Κ.Α. 3 στη στήλη 1 περιλαμβάνεται πρόβλεψη για δάνειο 3.500,000,00€, για το οποίο δεν έγιναν και δεν θα

γίνουν  ενέργειες για τη λήψη του .

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

                                                                                           ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ  ΚΑΤ΄ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ Κ.Α  ΑΠΟ 01-01-2013 ΕΩΣ 22-11-2013 ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΙΜΟΛΟ

ΓΗΘΕΙΣΕΣ

ΕΝΤΑΛΘΕΙ

ΣΕΣ

ΠΛΗΡΩ

ΘΕΙΣΕΣ

ΟΦΕΙΛΟ

ΜΕΝΕΣ

ΕΝΤΑΛΘΕΙ

ΣΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΟ

ΜΕΝΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗ

ΘΕΙΣΕΣ  

     6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

31.953.768,30 24.478.594,25 23.943,515,78 23.135.459,95 808.055,83

1.343.134,30

60

ΑΜΟΙΒΕΣ  & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

11.512.568,78

9.848.854,57

9.840.512,19

9.641.093,68

199.418,51

207.760,89

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ

1.036.213,60

745.840,34

680.954,62

676.898,35

4.056,27

68.941,99

62

ΠΑΡΟΧΕΣ

2.166.065,06

1.580.589,59

1.496.298,24

1.472.871,61

23.426,63

107.717,98

63

ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ

98.134,00

48.041,16

48.025,52

47.962,96

62,56

78,20

64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

557.110,29

111.492,12

106.445,04

94.358,58

12.086,46

17.133,54

65

ΠΛΗΡΩΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

2.319.807,26

1.597.721,01

1.597.721,01

1.597.150,25

570,76

570,76

66

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

1.414.288,88

662.089,89

623.496,30

566.722,08

5.774,22

95.367,81

67

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

12.804.580,43

9.873.262,54

9.539.359,83

9.027.699,41

511.660,42

845.563,13

68

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

45.000,00

10.703,03

10.703,03

10.703,03

0,00

0,0

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

25.608.067,83

6.968.146,18

5.935.218,60

5.808.739,87

126.478,73

1.159.406,31

71

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚ. ΕΡΓ. ΚΑΙ ΠΡΟΜ ΠΑΓΙΩΝ

2.983.658,98

226.257,94

156.230,71

156.230,71

0,00

70.027,23

73

ΕΡΓΑ

19.085.408,88

6.420.789,67

5.502.752,26

5.410.739,89

92.012,37

1.010.049,78

74

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΙΔ. ΔΑΠΑΝΕΣ

3.538.934,67

321.098,57

276.235,63

241.769,27

34.466,36

79.329,3

75

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

65,3

0

0

0

0,00

0

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

29.460.888,71

22.623.014,51

14.528.064,74

13.969.118,71

558.946,03

8.653.895,80

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. Π.Ο.Ε

12.762.878,43

12.402.828,19

5.198.291,28

5.140.331,83

57.959,45

7.262.496,36

82

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

5.446.152,41

3.932.651,14

3.932.651,14

3.932.651,14

0,00

0,00

83

ΕΠΙΧΟΡ ΠΛΗΡ ΥΠΟΧΡ Π.Ο.Ε

6.832.700,91

6.287.535,18

5.397.122,32

4.896.135,74

500.986,58

1.391.399,44

85

ΠΡΟΒΛ. ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

4.419.156,96

0

0

0

0,00

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1.603.338,58

0

0

0

0,00

0,00

 

ΣΥΝΟΛΑ

88.626.063,42

54.069.754,94

44.406.799,12

42.913.318,53

1.493.480,59

11.156.436,41

       % χωρίς Κ.Α. 82-85-9

71.711.263,06                   =100

69,92

80,73

96,31

3,69

 

22,25

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΤΑ Κ.Α 

ΑΠΟ 01-01-2013 ΕΩΣ 22-11-2013 ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ)

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓ 60-68

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

 

ΤΙΛΟΛΟ

ΓΗΘΕΙΣΕΣ

ΕΝΤΑΛΘΕΙ

ΣΕΣ

ΠΛΗΡΩ

ΘΕΙΣΕΣ

ΟΦΕΙΛΟ

ΜΕΝΕΣ

ΕΝΤΑΛΘΕΙ

ΣΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΟ

ΜΕΝΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗ

ΘΕΙΣΕΣ  

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ  ΧΡΗΣ

31.953.768,30

24.478.594,25

23.943,515,78

23.135.459,95

808.055,83

1.343.134,30

%

100,00

76,61

97,81

96,63

3,37

5,49

ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ%

28.539.530,04=

100,00

85,77*

 

 

 

 

 

 

*ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΣΕ % 85,77 &  ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 14,23%. ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ  ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   ΚΑΤΑ Κ.Α  ΑΠΟ 01-01-2013

ΕΩΣ 22-11-2013 ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ

ΤΙΜΟΛΟ

ΓΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

%

 

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1

2

1/2

71

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜ ΠΑΓΙΩΝ

2.983.658,98

226.257,94

7,58

73

ΕΡΓΑ

19.085.408,88

6.420.789,67

33,64

74

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΙΔ. ΔΑΠΑΝΕΣ

3.538.934,67

321.098,57

9,07

75

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

65,30

0

ΣΥΝΟΛΑ

25.608.067,83

6.968.146,18

27,21

                                                                

                                                               ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ % ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ 67% ΠΕΡΙΠΟΥ 12.790.000,00€ ΚΑΘΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΚΥΡΙΩΣ ΕΣΠΑ- ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   ΚΑΤΑ Κ.Α. -ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 1471/11-01-2013

ΑΠΟ 01-01-2013 ΕΩΣ 22-11-2013 ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  80.83

ΠΡΟΥΠΟ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΙΜΟΛΟ

ΓΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΜΕΣΩ Τ.Π.& Δ. ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Α-Δ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΥΠΟ

ΛΟΓΙΣΜΟΥ-

ΤΙΜΟΛΟ

ΓΗΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΥΠΟ

ΛΟΓΙΣΜΟΥ

-ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΙΜΟΛΟ

ΓΗΘΕΝΤΑ-

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

 

 

ΚΑ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

808.311

Επιχορηγούμενες Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

960.050,39

803.292,46

741.796,03

440.215,71

156.757,93

218.254,36

61.496,43

808.312

Επιχορηγούμενες Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

512.378,78

512.378,78

391.180,07

380.500,22

0

121.198,71

121.198,71

808.313

Επιχορηγούμενες Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων

1.039.913,70

793.936,93

672.754,33

666.202,64

245.976,77

367.159,37

121.182,60

808.315

Επιχορηγούμενα Διάφορα Έξοδα

302.797,47

301.139,47

244.736,21

221.739,44

1.658,00

58.061,26

56.403,26

808.316

Επιχορηγούμενες Δαπάνες προμήθειας αναλ.

121.865,96

121.865,96

112.102,86

102.238,20

0,00

9.763,10

9.763,10

808.317

Επιχορηγούμενα Λοιπά Έξοδα

939.184,22

938.029,55

892.687,39

892.687,39

1.154,67

46.496,83

45.342,16

808.321

Επιχορηγούμεν. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

161.473,52

161.473,52

135.397,52

132.471,51

0

26.076,00

26.076,00

808.322

Επιχορηγούμενα Έργα

2.651.882,76

2.512.264,40

2.092.994,55

1.966.607,27

139.618,36

558.888,21

419.269,85

808.323

Επιχορηγούμενες Μελέτες έρευνες πειραματικές ε

95.148,98

95.148,98

65.478,72

45.478,72

0

29.670,26

29.670,26

808.329

Ανάληψη υποχρεώσεων από Δήμο

48.005,13

48.005,13

47.994,64

47.994,64

0

10,49

10,49

 

ΣΥΝΟΛΟ

6.832.700,91

6.287.535,18

5.397.122,32

4.896.135,74

545.165,73

1.435.578,59

890.412,86

 

%ΕΠΙ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

100,00

92,02

78,99

71,66

7,98

21,01

13,03

   % ΕΠΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ

 

100,00

85,84

77,87

—————

————–

14,16

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

ΑΠΟ 01-01-2013 ΕΩΣ 22-11-2013 ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  80.83

ΠΡΟΥΠΟ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΙΜΟΛΟ

ΓΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΗ

ΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ

(6.832.700,91-6.072.031,51)

=760.669,40

ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓ 80.81 ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2012

808.311

Επιχορηγούμενες Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

960.050,39

803.292,46

-215.503,67

         587.788,79

808.312

Επιχορηγούμενες Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

512.378,78

512.378,78

0,0

512.378,78

808.313

Επιχορηγούμενες Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων

1.039.913,70

793.936,93

793.936,93

808.315

Επιχορηγούμενα Διάφορα Έξοδα

302.797,47

301.139,47

0,0

301.139,47

808.316

Επιχορηγούμενες Δαπάνες προμήθειας αναλ.

121.865,96

121.865,96

0,0

121.865,96

808.317

Επιχορηγούμενα Λοιπά Έξοδα

939.184,22

938.029,55

0,0

938.029,55

808.321

Επιχορηγούμεν. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

161.473,52

161.473,52

0,0

161.473,52

808.322

Επιχορηγούμενα Έργα

2.651.882,76

2.512.264,40

0,0

2.512.264,40

808.323

Επιχορηγούμενες Μελέτες έρευνες πειραματικές έρευνες .

95.148,98

95.148,98

0,0

95.148,98

808.329

Ανάληψη υποχρεώσεων από Δήμο

48.005,13

48.005,13

0,0

48.005,13

 

ΣΥΝΟΛΟ

6.832.700,91

6.287.535,18

-215.503,67

6.072.031,51

Σύμφωνα με την } 7Αριθμ. Πρωτ.οικ: 46703/ 20 Νοεμβρίου 2013:  Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 δεν δύναται να εμφανίζονται εγγραφές στον Κ.Α.Ε. εσόδων 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» και στον Κ.Α.Ε. δαπανών 83 «Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε», καθώς οι εν λόγω Κ.Α.Ε. αφορούν στο πρόγραμμα  επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, του οποίου η χρονική διάρκεια εξαντλείται στο έτος 2013 χωρίς μέχρι στιγμής να είναι γνωστή δυνατότητα επέκτασής του στο επόμενο έτος.

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ  ΟΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ Κ.Α  ΣΤΙΣ  22-11-2013 ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ Ο.Ε  ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ    ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΤΩΝ

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΟ

ΜΕΝΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟ

ΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ

ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΩΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕ

ΝΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

ΣΤΙΣ 22-11-2013

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

     6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

1.343.134,30

0,00

1.343.134,30

ΑΠΟ  ΚΑΠ-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ- ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

416.660,42

60

ΑΜΟΙΒΕΣ  & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

207.760,89

0,00

207.760,89

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΑ  ΣΤΙΣ 27 & 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

0,00

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ

68.941,99

0,00

68.941,99

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ-ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

0,00

62

ΠΑΡΟΧΕΣ

107.717,98

0,00

107.717,98

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΕΠ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦ ΜΕΣΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

0,00

63

ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ

78,20

0,00

78,20

0,00

64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

17.133,54

0,00

17.133,54

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ

0,00

65

ΠΛΗΡΩΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

570,76

0,00

570,76

0,00

0,00

66

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

95.367,81

0,00

95.367,81

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ

0,00

67

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

845.563,13

0,00

845.563,13

80.000,00 ΣΤΟΝ ΟΑΠ&Ν ,30,000,00 ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 617.363,13 ΣΤΗ ΔΙΑΔΥΜΑ, 95.500,00 ΣΤΗΝ Δ.Κ.Ε,16.500,00 ΣΤΟ ΔΗΠΕΘΕ,

416.660,42

68

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.159.406,31

0,00

1.159.406,31

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.

250.000,00

71

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚ. ΕΡΓ. ΚΑΙ ΠΡΟΜ ΠΑΓΙΩΝ

70.027,23

0,00

70.027,23

18.134,13 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ & 51.893,10€ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

0,00

73

ΕΡΓΑ

1.010.049,78

0,00

1.010.049,78

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ-ΕΑΠ-ΘΗΣΕΑΣ  ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΑΤΑ 760.049,78

250.000,00

74

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΙΔ. ΔΑΠΑΝΕΣ

79.329,3

0,00

79.329,3

ΕΑΠ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-

0,00

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

8.613.089,15

668.096,68

7.944.992,47

 

5.709.359,82

81

ΠΛΗΡΩ

ΜΕΣ

ΥΠΟΧΡ. Π.Ο.Ε

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

5.507.936,47

0,00

 

 

5.507.936,47

5.383.566,01 ΑΠΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  ΣΤΑ ΕΤΗ 2014-2015-2016 & 124.369,66 ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ  ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

5.383.566,01

ΠΡΟΜΗΘΕΥ

ΤΕΣ-ΤΡΙΤΟΙ

1.754.559,89

668.096,68

1.086.463,21

760.669,40 ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΩΔ 1215

325.793,81

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 81

 

 

7.262.496,36

 

 

 

-668.096,68

 

 

6.594.399,98

5.709.359,82

83

ΕΠΙΧΟΡ ΠΛΗΡ ΥΠΟΧΡ Π.Ο.Ε

1.391.399,44

-215.503,67

1.175.895,77

ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

0,00

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

11.156.436,41

-883.600,35

10.272.836,06

3.896.815,02

992.454,23

 

6.376.020,24

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ  ΩΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΤΡΙΤΟΥΣ 992.454,23€ ΚΑΙ 5.383.566,01€ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΑ

47497/19-12-2012 & 34637/29-08-2013 , ΕΦΟΣΟΝ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Τ.Π.& Δ.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΩΣ ΟΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΘΑ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ :

1

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

2

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ  ΠΟΥ , ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ,  ΔΙΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.

3

ΜΕΙΩΘΗΚΕ  ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ  ΒΑΣΙΜΑ Η  ΕΛΠΙΔΑ  ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

4

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΒΡΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ .

5

ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΤΡΙΤΟΥΣ( ΩΣ ΤΩΡΑ 8.315.000,00 & ΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10.250.000,00€) . ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΗΣ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.   ΤΟ ΔΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ.

6

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός

Άρθρο 1   Κ.Υ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠ 30842/31-07-2013

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται  ισοσκελισμένος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (άρθρο 21 του Ν. 2362/1995 και άρθρο 10 του Π.Δ. 113/2010). Εγγράφονται σε αυτόν όλες οι δαπάνες  και τα έσοδα του Δήμου , τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» – ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδων «91»).Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκέλισης, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

ΕΣΟΔΑ = ΔΑΠΑΝΕΣ (στις οποίες περιλαμβάνεται και το αποθεματικό)

Το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων(όχι τόκων) (ΚΑΕ 6516, 6517, 6518, 6526, 6527) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια (ΚΑΕ 31), Η ανωτέρω σχέση θα πρέπει να ισχύει κατά την κατάρτιση αλλά και σε κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Δηλαδή :[Δαπάνες-Χρεολύσια]<[Έσοδα-Δάνεια]

 

Δομή του προϋπολογισμού

1. Διαίρεση του προϋπολογισμού
Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.
Στο Μέρος I (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο νόμιμος προορισμός των εσόδων αλλά και επιτυγχάνεται η ακριβής απεικόνιση των επενδυτικών δυνατοτήτων του προϋπολογισμού.
Στο Μέρος II (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος (οριζόντια διαίρεση). Στον πίνακα 2 οι δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία (κάθετη διαίρεση). Με την προσθήκη στον πίνακα 2 των ποσών των Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄, τα αθροίσματα (σύνολα) των δύο πινάκων θα πρέπει να είναι ίσα.
Η σύνταξη δύο πινάκων ανακεφαλαίωσης των δαπανών, εξυπηρετεί την ανάγκη της συλλογής διαφορετικών πληροφοριών για την οικονομική κατάσταση των δήμων και της εξαγωγής των ανάλογων συμπερασμάτων. Ειδικότερα, από τα δεδομένα του πρώτου πίνακα, όπου διακρίνονται οι δαπάνες για επενδύσεις από τα λοιπά έξοδα του δήμου, εξάγονται συμπεράσματα για την οικονομική ευρωστία και τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα κάθε δήμου, ενώ από τα δεδομένα του δεύτερου καθίσταται δυνατός ο επιμερισμός των συνολικών δαπανών μεταξύ των Υπηρεσιών αυτού.
2. Διάκριση των εσόδων και των εξόδων
Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:
 • Τακτικά έσοδα
 • Έκτακτα έσοδα
 • Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
 • Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
 • Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων
 • Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.
Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:
 • Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
 • Επενδύσεις
 • Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
 • Αποθεματικό
3. Διάκριση των Υπηρεσιών
Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής:
            00        ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
            10        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
            15        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
                        ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
            20        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
            25        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
            30        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
            35        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
            40        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
            45        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
            50        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
            70        ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

 

                                                        ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2014   

ΑΡΘΡΟ 3 Κ.Υ.Α. απ 30842/31-07-2013 Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του      προϋπολογισμού έτους 2014

Α. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις

Α.1 Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο πριν τη στιγμή κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα, μειωμένο κατά 1,9%. Η διαφορά που θα προκύψει για κάθε δήμο από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2014 εξαιτίας είτε της ενσωμάτωσης στα κριτήρια των πληθυσμιακών δεδομένων που προκύπτουν από την απογραφή του 2011, είτε οποιασδήποτε άλλης αιτίας θα πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων.

Α.2 Οι πιστώσεις που διατίθενται στους δήμους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, εγγράφονται στον προϋπολογισμό τους στον Κ.Α. 0614. Το ποσό που πρέπει να εγγραφεί για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο πριν τη στιγμή κατάρτισης του Π/Υ του επί τέσσερα. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Α.3 Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α. Εσόδου 0621) καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) πρέπει να είναι μειωμένες κατά 8,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά του οικονομικού έτους 2012.          Η διαφορά που θα προκύψει από τις πιστώσεις του έτους 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Α.4 Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά μεταβιβαστική πληρωμή από άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του Π/Υ όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του προϋπολογισμού όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου, Αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2014, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.

Α.5 Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009, «περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού», εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619 στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως της ένταξης δήμου στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών του και παρακράτησης των εσόδων αυτών ή του συμψηφισμού τους με οφειλές του δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Τροποποιήσεις που τυχόν επέλθουν ως προς τις οδηγίες που ρυθμίζουν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών θα ενσωματωθούν στον Π/Υ του έτους 2014 με αναμόρφωση.

Α.6 Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) προκύπτει από το γινόμενο της τελευταίας μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο πριν το χρόνο κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα, μειωμένο αυτό κατά 53%. Για τις λοιπές δράσεις που καλύπτονται από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην Σ.Α.Τ.Α.), όπως οι επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και η πυροπροστασία, πρέπει να εγγραφεί το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2013.

Τυχόν διαφορές που προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2014, έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις κατανομής των πιστώσεων αυτών, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Β. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα

«Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2014 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι (ΚΑ 01-02-03-04-05-07 -12-13-22-& 23) και ΙΙ  (32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη)  υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2012 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2014 από την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2014 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012.

Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ.  Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά’ Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών»

Ποσό θα εγγραφεί στην ομάδα εσόδων 51 Χρηματικό Υπόλοιπο ; 

Απάντηση ΥΠΕΣ : Η ενδεδειγμένη μέθοδος συμπλήρωσης του ποσού της ομάδας 51 είναι η πρόβλεψη του χρηματικού υπολοίπου για το έτος 2014 λαμβάνοντας υπ’ όψιν το τρέχον χρηματικό υπόλοιπο όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης του Π/Υ, το πιθανό ρυθμό μεταβολής του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες εγγραφές των Π/Υ των προηγούμενων οικονομικών ετών.

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2014     

                             ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ   Β΄ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ( ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΛΗΝ 06, ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΛΗΝ 12-13 & ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ )

ΑΑ Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I.

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες εσόδων:

ΕΙΣΠΡΑ

ΧΘΕΝΤΑ 2012

ΕΣΙΠΡΑ

ΧΘΕΝΤΑ

ΜΕΧΡΙ

30-09-2012

ΠΡΟΥΠΟ

ΛΟΓΙΣΘΕ

ΝΤΑ

2013

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

 ΜΕΧΡΙ

 30-09-2013

 

 

ΕΣΙΠΡΑ

ΧΘΕΝΤΑ

ΜΕΧΡΙ

30-09-2013

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2013-2012

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ=Ε-Β

Ζ

01 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

452.736,28

359.613,53

1.183.050,00

535.579,17

312.820,38

-46.793,15

729.884,89

02 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

44.158,21

29.267,17

44.000,00

21.251,60

21.251,60

-8.015,57

36.000,00

03 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.091.068,88

3.552.767,97

5.506.030,47

3.485.226,56

3.303.546,75

-249.221,22

6.228.705,00

04 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ

1.104.689,93

735.192,69

1.261.613,99

974.799,57

881.245,12

146.052,43

1.530.792,76

05 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

664.128,07

445.331,14

799.653,80

543.005,36

535.174,54

89.843,40

805.712,22

06 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

138.416,44

5.120,00

152.132,53

128.712,00

125.950,12

120.830,12

153.302,44

0 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

7.495.197,81

5.127.292,5

8.946.480,79

5.688.574,26

5.179.988,51

52.696,01

9.484.397,31

   

 

 

 

 

 

 

 

07 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤ. ΠΕΡΙΟΥΣ.

7.844,90

7.602,35

22.821,57

22.821,57

8.489,45

887,10

13.000,00

08 14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ –ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

283.346,42

216.685,68

1.218.315,15

1.144.149,17

195.062,94

-21.622,74

330.750,00

10 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

195.009,77

143.782,60

136.040,60

63.436,51

63.329,91

-80.452,69

25.0000,00

11 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ –ΤΑΚΤΙΚΑ

3.081.026,24

3.054.482,31

1.982.788,83

1.982.788,83

1921.508,42

-1.132.973,89

45.000,00

12 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ– ΕΚΤΑΚΤΑ

827.626,34

827.572,67

257.970,53

257.970,53

39.746,25

-787.826,42

115.000,00

1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

4.402.853,67

4.250.125,61

3.617.936,68

3.471.166,61

2.228.136,97

-2.021.988,64

753.750,00

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ OMAΔΑΣ Ι.

11.898.051,48

9.377.418,11

12.564.417,47

9.159.740,87

7.408.125,48

-1.969.292,63

10.238.147,31

Συμπέρασμα: σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ απ 30842/31-07-2013 – άρθρο  3 }Β 1- , επειδή η διαφορά των εισπράξεων των εννιαμήνων 2013-2012 είναι αρνητική το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι είναι το ποσό των εισπράξεων του 2012 δηλαδή:  11.898.051,48. Το συνολικό της πρόβλεψης μας για το έτος 2014 (10.238.147,31€) είναι μικρότερο του ορίου.

 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Κ.Α.: 32: Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

 

1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2012

664.538,00

2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 01-01-2012 ΩΣ ΤΙΣ 30-09-2012

492.483,79

3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 01-01-2013 ΩΣ ΤΙΣ 30-09-2013

295.781,73

4

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΩΝ 2013-2012

0,00

5

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

664.538,00

 

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ 2014

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα

κατά τα παρελθόντα έτη

Όπως είχαν διαμορφωθει τα ανείσπρακτα στις 30-09-2013

6.611.723,18

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»

6.611.723,18 μείον 664.538,00

5.947.185,18

 

Σύμφωνο προς τα ποσά των ομάδων Ι, ΙΙ  το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας του ΥΠ.ΕΣ με το έγγραφο του απ 769/24-10-2013 κατά την διατύπωση της γνώμης του επί του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το  2014

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ    

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΚΑ

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΑ

Κ.Α.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

31.854.081,59

6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

27.666.538,85

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

494.259,71

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

466.560,00

2

ΕΣΟΔΑ  Π.Ο.Ε. ΠΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

160.000,00

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

19.852.030,69

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

6.611.723,18

 

 

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

60.605,46

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

6.517.525,05

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

2.408.145,47

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

48.045.735,00

=

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

48.045.735,00

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2014

                                     Α. ΕΣΟΔΑ :ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2013-2014

ΑΑ

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2013

%

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2014

%

01 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

36.091.810,35

59,73

31.854.081,59

66,30

02 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ(χωρίς το τεχνικό πρόγραμμα)

7.485.234,01

12,39

494.259,71

1,03

03 2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

813.844,53

1,35

160.000,00

0,33

04 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

8.668.618,52

14,34

6.611.723,18

13,76

05 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.441.152,41

9,00

6.517.525,05

13,57

06 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.981.368,98

3,19

2.408.145,47

5,01

   

ΣΥΝΟΛΑ

60.482.028,80

100,00

48.045.735,00

100,00

                                                          

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2014

Α. ΕΣΟΔΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 2014-2013

ΑΑ

ΚΩΔ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2014-2013

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

01 0

-4.237.728,76

Στο 2014 α)οι ΚΑΠ (0611) είναι μειωμένοι κατά 20,18%  δλδ. (11.642.597,68-9.293.552,17=)  2.349.045,51 β) τα έσοδα του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 λιγότερα κατά  1.730.217,02  γ) τα προνοιακά επιδόματα λιγότερα κατά 870.520,00 & δ) τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη -χωρίς να αυξάνονται – επειδή εμφανίζονται το 2014 ενιαία φαίνονται περισσότερα κατά 722.674,53*
02 1

-6.990.974,30

Το 2013 υπήρχε ο κωδικός 1215 επιχορηγήσεις ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 6.832.000,00€  , το 2014 δεν προβλέπεται
03 2

-653.844,53

Δεν εμφανίζονται τα ανωτέρω έσοδα από ανταποδοτικά Π.Ο.Ε.
04 3

-2.056.895,34

Το 2013 προβλέπαμε λήψη δανείου 3.500.000,00 και αυξήθηκε  το υπόλοιπο του Κωδικού 32 (από 5.168.618,52 σε 6.611.723,18) κατά 1.443.104,66
05 4

1.076.372,64

Δεν έχει ουσιαστικό νόημα η επεξήγηση του καθώς είναι ουδέτερο
06 5

426.776,49

Δεν έχει ουσιαστικό νόημα η επεξήγηση του καθώς είναι προσωρινό και θα αλλάξει στην πρώτη αναμόρφωση προσαρμογής στα πραγματικά δεδομένα της 31-12-2013
ΣΥΝΟΛΟ

-12.436.293,8

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2014

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2013-2014

ΑΑ

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ  2013

%

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

 2014

%

01 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

31.932.419,20

52,84

27.666.538,85

57,58

02 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ(χωρίς το τεχνικό πρόγραμμα)

116.610,46

0,19

466.560,00

0,97

03 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

27.128.452,85

44,89

19.852.030,69

41,32

04 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1.304.546,29

2,08

60.605,46

0,13

   

ΣΥΝΟΛΑ

60.482.028,80

100,00

48.045.735,00

100,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 2014-2013

ΑΑ

Κ.Α

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

01 6

-4.265.880,35

Το 2014 προβλέπονται α)  η μισθοδοσία  λιγότερη  κατά 1.427.534,52 β) οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις  λιγότερες κατά 563.754,86 &  γ) Οι μεταβιβάσεις εισοδημάτων –επιχορηγήσεων (Κ.Α. 67)  λιγότερες κατά 2.376.514,30
02 7

349.949,54

Ουσιαστικά δεν  υπάρχει διαφορά.. Αλλάζει ο τρόπος εμφάνισης του επενδυτικού μέρους των ανταποδοτικών : Επεκτάσεις  ΦΟΠ και Έργων συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ύψους 320.000,00€
03 8

-7.276.422,16

Το 2014 α) δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων .Ποσό  6.832.821,13 με το οποίο εξοφλούνται υποχρεώσεις ίσης αξίας προς προμηθευτές

β) μειώθηκαν οι υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. κατά 3.048.001,89Τα α-β σημαίνουν ότι οι υποχρεώσεις μειώνονται κατά 9.880.823,02 -γ) αυξάνεται το ποσό του Κ.Α 82 : Λοιπές αποδόσεις κατά 1.076.372,64 , ποσό ουσιαστικά ουδέτερο δ)αυξάνεται το ποσό του Κ.Α 85: κατά 1.528.028,22

04 9

-1.243.940,83

Δεν έχει ειδικότερο  νόημα  η επεξήγηση του καθώς είναι αποτέλεσμα των όσων εξηγήθηκαν
ΣΥΝΟΛΟ

-12.436.293,8

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2014

Α. ΕΣΟΔΑ ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΑ

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

2014

ΑΦΑΙ

ΡΟΥΜΕ ΔΑΝΕΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

01 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

31.854.081,59

31.854.081,59

02 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ(χωρίς το τεχνικό πρόγραμμα)

494.259,71

494.259,71

03 2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

160.000,00

160.000,00

04 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.*

6.611.723,18

0,00

6.611.723,18

05 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

6.517.525,05

6.517.525,05

06 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2012

2.408.145,47

2.408.145,47

   

ΣΥΝΟΛΑ

48.045.735,00

0,00

48.045.735,00

 Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ (ΚΑΕ 6516, 6517, 6518, 6526, 6527)

ΑΑ

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

  2014

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

01 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

27.666.538,85

-460.798,73

27.205.740,12

02 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ(χωρίς το τεχνικό πρόγραμμα)

466.560,00

466.560,00

03 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

19.852.030,69

19.852.030,69

04 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

60.605,46

60.605,46

   

ΣΥΝΟΛΑ

48.045.735,00

-460.798,73

47.584.936,27

Από τα υπόλοιπα του πίνακα αυτού προκύπτει ότι πληρούται η προϋπόθεση της }1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α απ 30842/31 07-2013  Δηλαδή :47.584.936,27 <48.045.735,00: [Δαπάνες-Χρεολύσια]<[Έσοδα-Δάνεια]

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ ΚΑ :0

Κ.Α.Ε

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ:

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

( ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΙΣ 30-09-2013) 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 30-09-2013

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ

22-11-2013

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ

22-11-2013

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΓΙΑ ΤΟ 2014

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1.183.050,00

535.579,17

589.192,99

349.450.76

729.884,89

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

44.000,00

21.251,60

21.25,60

21.251,60

36.000,00

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.506.030,47

3.485.226,56

3.910.242,07

3.903.829,86

6.228.705,00

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.261.613,99

974.799,57

1.086.336,76

985.989,26

1.530.792,76

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

799.653,80

543.005,36

636.083,81

620.449,47

805.712,22

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

27.314.801,42

12.925.448,42

15.594.449,94

15.594.449,94

22.369.684,28

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

152.132,53

128.712.00

130.227,00

127.465,12

153.302,44

 

ΣΥΝΟΛΑ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

36.261.282,21

18.614.022,68

21.946.579,17

21.602.961,25

31.854.081,59

 

 

 

 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

                                                                   Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟΔΑ ΚΑ :1

Κ.Α.Ε

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ:

ΕΚΤΑΚΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

( ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΙΣ 30-09-2013) 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 30-09-2013

ΒΕΒΑΙΩΘΕ

ΝΤΑ ΜΕΧΡΙ

22-11-2013

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ

ΝΤΑ ΜΕΧΡΙ

 22-11-2013

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΧΩΡΙΣ ΤΟ Τ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

11.660,74

22.821,57

22.821,57

10.972,52

13.000,00

 
12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΩΝ

7.462.617,23

7.385.290,25

7.404.400,54

7.404.400,54

125.509,71

 
13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

25.087.718,81

4.604.533,74

7.184.713,16

7.184.713,16

0,00

 
14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 
15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜA-ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1.218.315,15

1.144.149,17

1.243.803,40

265.363.82

330.750,00

 
16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.315.316,72

849.620,55

1.094.891,71

1.094.785,11

25.000,00

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

35.095.628,65

14.006.415,28

16.950.630,38

15.960.316,33

494.259,71

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑ :2,3,4,5

Κ.Α.Ε

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ  2-3-4-5

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

( ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΙΣ 30-09-2013) 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 30-09-2013

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ

22-11-2013

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ

22-11-2013

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΓΙΑ ΤΟ 2014

 

21

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ

1.974.738,88

1.982.788,83

2.016.292,28

1.930.258,04

45.000,00

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε  ΕΚΤΑΚΤΑ

257.054,33

257.970,53

563.333.21

123.437,19

115.000,00

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

(ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ)

5.171.378,43

5.060.837,69

5.051.456,05

512.555,24

6.611.723,18

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.503.841,21

3.723.424,70

4.144.880,90

4.049.784,88

6.517.525,05

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.981.368,98

1.981.368,98

1.981.368,98

1.981.368,98

2.408.145,47

ΣΥΝΟΛΑ

18.388.381,83

13.006.390,73

13.757.352,21

8.597.404,33

15.697.393,7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

89.745.292,69

45.626.828,69

52.675.745,97

46.160.525,49

48.045.735,00

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Α) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ( ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ) ΤΑ ΕΣΟΔΑ  ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΟΥ 2013 ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΩΣ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ -ΚΑ 2-  ,  ΑΛΛΑ ΩΣ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ. ( }Β4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 22/20-11-2013 ΥΠΕΣ). ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ Κ.Α.21-22.

Β) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ.21: ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΣΟΔΑ 45.000,00€ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2013 ΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑ  ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΗΛΘΑΝ  ΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 71.894,49€.

Γ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ.22: ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΣΟΔΑ 115.000,00€ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ  ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2013 ΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΗΛΘΑΝ  ΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 664.285,80 €.

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ.Α.: 0111

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

 ΣΤΟΑ-ΞΕΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ

115,94

1.391,28

4,17

50,09

1.441,37

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12

2.906,17€

34.874,04

104,62

1.255,47

36.129,51

ΚΟΜΠΑΝΙΑΣ 6

164,02

1.968,24

5,90€

70,86

2.039,10

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΒΑΛΤΑΔΩΡΩΝ

7.000,00

84.000,00

252,00

3.024,00

87.024,00

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗ 2

761,95

9.143,40

27,43€

329,16

9.472,56

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.064,00

12.768,00

38,30

459,65

13.227,65

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗ 2-ΚΕΝΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗ 1

535,44€

6.425,28

19,28

231,31

6.656,59

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7

779,39

9.352,68

28,06€

336,70

9.689,38

ΤΡΑΝΤΑ 2

434,28

5.211,36

15,63

187,61

5.398,97

ΤΡΑΝΤΑ 2

969,18

11.630,16

34,89€

418,69

12.048,85

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗ

1.633,51

19.602,12

58,81

705,68

20.307,80

ΒΑΛΤΑΔΩΡΩΝ  2

1.345,45

16.145,40

48,44

581,23

16.726,63

ΒΑΛΤΑΔΩΡΩΝ  2

701,51

8.418,12

25,25

303,05

8.721,17

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6 -ΚΕΝΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6  -ΚΕΝΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

16,43

197,16

0,59

7,10

204,26

ΒΑΛΤΑΔΩΡΩΝ 2

380,00

4.560,00

13,68

164,16

4.724,16

ΕΙΡΗΝΗΣ -GRANT

6.766,78

81.201,36

243,60

2.923,25

84.124,61

ΣΥΝΟΛΑ

25.574,05

306.888,60

920,67

11.047,99

317.936,59

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 

 

              ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  ΚΑ 03

ΠΟΣΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

ΑΑ

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1

031

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

1

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ

3.983.750,00

6.140.705,00

2

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1.823.655,00

3

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

333.300,00

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 548 /30-09-2013)

2

033

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ

88.000,00

                                                                  ΣΥΝΟΛΑ

6.228.705,00

 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 548/2013 ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014  ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΕΗ

ΣΥΝΟΛΑ

%

01 ΚΟΖΑΝΗΣ

3.296.580

1.678.220,00

0,00

4.974.800,00

81,01

02 ΑΙΑΝΗΣ

139.726,52

25.678,24

0,00

165.404,76

2,69

03 ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

69.276,13

13.723,87

0,00

83.000,00

1,35

04 ΕΛΙΜΕΙΑΣ

240.574,84

52.025.16

0,00

292.615,84

4,77

05 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

237.592,64

54.007,36

0,00

291.600,00

4,75

06 ΔΕΗ ΑΗΣ  ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

0,00

0,00

175.000,00

175.000,00

2,85

07 ΔΕΗ ΑΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΣ

0,00

0,00

158.300,00

158.300,00

2,58

 

ΣΥΝΟΛΟ

3.983.750,13

1.823.670,47

333.300,00

6.140.720,60

100,00

 

%

64,87

29,70

5,43

100,00

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Α) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ( ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ) ΤΑ ΕΣΟΔΑ  ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΟΥ 2013 ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΩΣ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ -ΚΑ 2-  ,  ΑΛΛΑ ΩΣ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ. ( }Β4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 22/20-11-2013 ΥΠΕΣ) . ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ  ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 

 

                                              ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ     :  ΚΑ 04

ΠΟΣΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

ΑΑ

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1

041

ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ

Δ.Σ. 556/30-09-2013

120.800,00

2

042

ΕΣΟΔΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

27.325,76

3

0431

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ

Δ.Σ. 557/30-09-2013

24.273,22

4

0433.

0001

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ

ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1.125,00

5

0434.

0001

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΙΝΙ BUS

ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

17.000.00

6

0441.

0001

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ

Δ.Σ. 557/30-09-2013  Ν.  2130/93

160.000,00

7

0441.

0002

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ  ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ

Δ.Σ. 557/30-09-2013  & Ν.  2130/93 –ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ

598.033,78

8

045

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6 Ν 1080/80 & 20 Ν 2539/1997

0,5% ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ(10.000,00)  0,5% ΓΙΑ –ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΚΛΠ(65.000,00)  & 5% ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (45.000,00)

120.000,00

9

0461

ΤΕΛΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ

Δ.Σ. 550/30-09-2013  ΑΡΘΡΟ 3 Ν 1080/80

60.000,00

0462

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 ΑΡΘΡΟ 5 Ν 1900/90

1.375,00

0464

ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ

Δ.Σ. 555/30-09-2013  ΑΡΘΡΟ 4 Ν 1900/90

230.000,00

0465

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ  15 Ν 2115/93 & 27 Ν 2130/93

77.000,00

0468

ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΚΑ Τα ΕΚΤΙΜΗΣΗ

12.000,00

0469

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 38 Ν 2773/99

81.000,00

047

ΛΟΙΠΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

860,00

 

                                                                                     ΣΥΝΟΛΑ

1.530.792,76

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Α) ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΩΣΗ  . ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑ 0441.0002 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ  ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

                                              ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ     :  ΚΑ 05

ΠΟΣΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

ΑΑ

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1

0511

ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ

Δ.Σ. 549/30-09-2013  ΑΡΘΡΟ 10 Ν  1080/80-ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2013 (373.550,84) ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ

639.288,12

2

0512

ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9 ΝΔ 709/70-ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1080/80)

51.500,00

3

0527

ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΡΘΡΑ  9 & 10 ΤΗΣ ΚΥΑ 16065/2002/ΦΕΚ 497Β

ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2013 (82891,00) ΣΕ ΔΕΚΑΜΗΝΟ

112.000,00

4

0521

0522

0524

ΛΟΙΠΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΜΙΚΡΟΠΟΣΑ

2.924,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

805.712,12

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΩΣΗ . ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑ 0511 ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ  ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 

 

                           ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    :   ΚΑ 06

ΠΟΣΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

ΑΑ

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1

0611

ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013: 789.462,47 με μείωση  -1,9%= 774.462,68 Χ 12 μήνες

(άρθρο 3 }Α1  Κ.Υ.Α. απ 30842/31-07-2013)

9.293.552,17

2

0614

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)

Το ποσό που πρέπει να εγγραφεί για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο πριν τη στιγμή κατάρτισης του Π/Υ του επί τέσσερα.

(άρθρο 3 }Α2  Κ.Υ.Α. απ 30842/31-07-2013)

792.017,65

3

0619.0003

Οφειλές Ελληνικού Δημοσίου Ν.3756/09 προοριζόμενα για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ελληνικό Δημόσιο (Παρακρατηθέντα)

 

Σχετικές  οι   Κ.Υ.Α , Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών απ 47497/18-12-2012 (6.629.442,76€ ) –απ  34637/29-08-2013 (488.423,90€ ) =7.117.866,66 μείον 1.730.217,02 αναγγελθείσες πιστώσεις =5.387.649,64  & 23.935,97 υπόλοιπο προς είσπραξη το  2016 ή συμψηφισμό εντός του 2014 =5.411.585,61  

5.411.585,61

4

0621

Προνοιακά επιδόματα

(άρθρο 3 }Α3  Κ.Υ.Α. απ 30842/31-07-2013)

6.872.528,85

Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α. Εσόδου 0621) καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) πρέπει να είναι μειωμένες κατά 8,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά του οικονομικού έτους 2012.

 

                                                                  ΣΥΝΟΛΑ

22.369.684,28

Σύμφωνο με  τα ποσά των περιπτώσεων 1,2,4   το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας του ΥΠ.ΕΣ με το έγγραφο του απ 769/24-10-2013 κατά την διατύπωση της γνώμης του επί του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το  2014

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  2014 :

                                                                         Α1.  ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  

ΑΑ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2012

(1)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

(2)

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ 22-11- 2013

(3)

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟ

ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΩΣ 22-11-2013

(4)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

 ΓΙΑ ΤΟ 2014

(5)

%

(6)

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

2014-2013

(7=5-2)

01 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

11.658.921,41

11.848.552,00

11.512.568,78

9.848.854,57

10.421.017,48

37,67

-1.427.534,52

02 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ

1.269.712,75

986.690,00

1.036.213,60

745.840,34

947.578,36

3,42

-39.111,64

03 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

2.300.957.,46

2.180.536,56

2.166.065,06

1.580.589,59

2.601.210,88

9,41

420.674,32

04 63 ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ

99.307,20

93134,00

98.134,00

48.041,16

39.878,69

0,14

-53.255,31

05 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1.076.421,42

417.000,00

557.110,29

111.492,12

283.500,00

1,02

-133.500,00

06 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

2.382.646,98

1.690.531,14

2.319.807,26

1.597.721,01

1.126.776,28

4,07

-563.754,86

07 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

977.871,78

1.310.700,00

1.414.288,88

662.089,89

1.240.815,96

4,48

-69.884,04

08 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

12.948.052,73

13.380.275,50

12.804.580,43

9.873.262,54

11.003.761,20

39,78

-2.376.514,3

09 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

18.171,99

25.000,00

45.000,00

10.703,03

2.000,00

0,01

-23.000,00

ΣΥΝ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

32.732.063,72

31.932.419,20

31.953.768,30

24.478.594,25

27.666.538,85

100,00

4.265.880,35

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  2014 :

Α2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ:  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  2014-2013

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.427.534,52

ΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ( ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ –ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)-ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ-ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ-ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ(174.156,48).
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ

39.111,64

ΜΕΙΩΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ( Π.Χ. ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ)-ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΣΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

+420.674,32

ΤΟ 2013 ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓ 6211: ΔΙΑΦΟΡΑ(1.605.000,00-1.100.000,00=)505.200,00€ & ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ  ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΩΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΕ(ΛΟΓ80.81) – ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΛΕΦ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑ 40.000,00€.ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
63 ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ

53.255,31

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

133.500,00

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ (90.000,00) ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ –ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
65 ΠΛΗΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ. ΠΙΣΤΗΣ

563.754,86

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ  . ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ 2013 ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ 1.140.531,14. ΤΟ 2014 ΕΙΝΑΙ 1.126.776,28
66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

69.884,04

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ  ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (918.600-597.515,16=321.084,84)-ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ 667 ΚΑΤΑ 175.848,00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑ669 ΚΑΤΑ 40.702,80
67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

    2.376.514,30

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ 1.123.780,00€ -ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 840.517,18-ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (50.000,00)-ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑ 4.662,58 – ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 174.667,38 ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  ΚΑ 672 ΚΑΤΑ 71247,72
68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

23.000,00

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑ 682 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 23.000,00
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

4.265.880,35

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ : 19.852.030,69

Κ.Α

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

 

81

 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. Π.Ο.Ε

7.387.320,46

Περιλαμβάνει :

Α) την πρόβλεψη για  τις  υποχρεώσεις προς  φορείς της γενικής κυβέρνησης (Δημόσιο –Ασφαλιστικούς φορείς)  που θα οφείλονται με βάση τα στοιχεία της  22ας-11-2013 (ημέρας υπολογισμού αυτών) & έχουν συμψηφιστεί χωρίς πρόσθετους φόρους και λοιπές προσαυξήσεις  με τα παρακρατηθέντα του άρθρου 27  ν. 3756/2009 και θα αποδίδονται σταδιακά ως τις αρχές του 2016. Ως τώρα έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους κατά τη διάρκεια του 2013 εκ των οφειλών που είχαν σχηματιστεί ως το τέλος του 2011 : 1.730.217,02€ από το ΥΠΕΣ  & 4.083,63 από έσοδα του Δήμου .Συνολικά 1.734.300,65 .

 

ΚΑ

Περιγραφή Δαπάνης

ΠΟΣΟ

 

 

 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ με  Κ.Υ.Α.  ΕΣΩΤ & ΟΙΚΟΝ.    απ  34637/29-08-2013 για το έτος 2012 488.423,90 € και απ 47497/18-12-2012 για τα έτη μέχρι και 2011: 6.629.442,76

 

8117.0002

Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων έτους 2012

7.466,31

 

8117.0003

ΟΓΑ Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων έτους 2012

1.493,21

 

8117.0004

Υπέρ δημοσίου έτους 2012 ( υπέρ συντάξεων)

61.779,12

 

8117.0014

Παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος (ΦΜΥ) έτους 2012

390.327,24

 

8117.0015

Εισφορά αλληλεγγύης 2% έτους 2012

27.358,02

 

 

                                                                                       ΣΥΝΟΛΑ 2012

488.423,90

 

8117.1001

Παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος (ΦΜΥ) μέχρι 2011

1.598.410,79

 

8117.1004

Υπέρ δημοσίου ( υπέρ συντάξεων) μέχρι 2011

667.986,91

 

8117.1005

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ μέχρι 2011

1.221.538,17

 
8117.1009 Παρακρατηθείς φόρος 8% μέχρι 2011

820.959,70

 
8117.1012 ΤΕΑΔΥ μέχρι 2011

392.267,08

 
8117.1013 ΤΠΔΥ μέχρι 2011

137.546,86

 
8117.1014 Δημοσιονομική διόρθωση ΑΥφ.ΟΙΚ. 2009/0052/2806-2010 για πρώην Δήμο Αιανής (Ανάκτηση επιχορήγησης)

56.432,60

 

ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΧΡΙ  2011 (6.629.442,76-1.734.300,65=)               

4.895.142,11

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.383.566,01

 

 

 

   

 

Β) Την πρόβλεψη για  τις  υποχρεώσεις προς  ιδιώτες τρίτους προμηθευτές   που θα οφείλονται με βάση τα στοιχεία της  08ης -11-2013 (ημέρας υπολογισμού αυτών)  

ΚΑ

Περιγραφή Δαπάνης

ΠΟΣΟ

 
8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

34.833,77

 
8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

57.237,83

 
8113 Αμοιβές και έξοδα  τρίτων παροχές τρίτων

103.154,48

 
8114 Φόροι –Τέλη έξοδα

62,56

 
8115 Διάφορα έξοδα

19.316,62

 
8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

103.197,99

 
8117.0001 Λοιπά έξοδα

465.231,18

 
81121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

  45.996,72

 
8122 Έργα

785.337,25

 
8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

351.380,69

 
8129.0002 Ανάληψη υποχρεώσ. της λυθείσας ΔΕΑΤΠΑ (άρθρο 43 } 5 Ν 3979/2011

     38.005,36

 
 

ΣΥΝΟΛΟ

2.003.754,45

 
Όπως αναφέρουμε στη σελίδες 15-16 οι υποχρεώσεις αυτές διαφοροποιούνται καθημερινά και στις 22-11-2013 το αντίστοιχο ποσό που πρόεκυπτε για μεταφορά στο επόμενο έτος προσδιορίστηκε στο ύψος των 992.454,23.  Ανεξάρτητα από το ποσό  των 2.003.754,45 που  εγγράφουμε τώρα , στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού που θα κάνουμε το 2014 θα προσαρμόσουμε τα ποσά στα πραγματικά τους ύψη , όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2013.  Εξ άλλου από την Ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ στην 11η .Ερώτηση : «Στην ομάδα εξόδων 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)», θα εγγραφούν τα ποσά που προβλέπεται να πληρωθούν; η απάντηση είναι : «Στην ομάδα εξόδων 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών» εγγράφεται το σύνολο των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη ανεξάρτητα από το ποσοστό αυτών που προβλέπεται να εξοφληθεί.»

 

 

 

82

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

 

6.517.525,05

 

Ο κωδικός αυτός σχετίζεται ακριβώς με τον κωδικό 4 στα έσοδα και αφορά παρακρατήσεις φόρου και ταμείων ασφάλισης που γίνονται κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και στη συνέχεια αποδίδονται στους δικαιούχους Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία

Δεν είναι κατ ουσία δαπάνη – ΟΥΔΕΤΕΡΟ

 

 

85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε

5.947.185,18

 

Όπως αναλυτικά περιγράφουμε στη σελίδα 24:

 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα  κατά τα παρελθόντα έτη όπως είχαν διαμορφωθει

τα ανείσπρακτα στις 30-09-2013: 6.611.723,18 μείον ανώτατο ποσό ομάδας 32 που λαμβάνεται υπόψη  664.538,00= 5.947.185,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                              

                                      

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2014

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ 9

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

48.045.735,00

Μείον ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΕΣ   6-7-8

 

              –47.985.129,54

 

= ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

60.605,46

το οποίο αντιστοιχεί στο 0,19% των Τ.Ε.

 

ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

 

Ανεξάρτητα από το ποσό  των 60.605,46 που  εγγράφουμε τώρα , στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού που θα κάνουμε το 2014 θα προσαρμόσουμε υποχρεωτικά  τα ποσά των κ.α.32-51- 81 και 85 (ενδεχομένως και άλλων)  στα πραγματικά τους ύψη  όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και το αποθεματικό θα αλλάξει εκτιμούμε σε πολύ μεγαλύτερο ύψος .

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 ΔΑΠΑΝΩΝ  ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΑΑ Κ.Α             ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2013

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

2014

%

2014

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2014-2013

1

00

Γενικές Υπηρεσίες

11.514.657,17

9.867.024,99

20,53

-1.647.632,18

2

10

Διοικητικές   &  Οικονομικές  Υπηρεσίες

2.324.730,46

2.299.379,54

4,79

-25.350,92

3

15

Υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής

7.287.161,21

5.671.010,81

11,80

-1.616.150,40

4

20

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

5.630.075,20

5.892.855,67

12,27

+-262.780,47

5

25

Υπηρεσία ύδρευσης- αποχέτευσης- άρδευσης

74.655,94

196.000,00

0,41

+121.344,06

6

30

Υπηρεσία Τεχνικών Έργων *

2.215.452,80

1.973.884,63

4,11

-241.568,17

7

35

Υπηρεσία  Πράσινου

560.785,00

893.620,24

1,86

+332.835,24

8

40

Υπηρεσία Πολεοδομίας

582.960,00

553.014,49

1,15

-29.945,51

9

45

Υπηρεσία Νεκροταφείων

139.380,00

110.106,08

0,23

-29.273,92

10

50

Δημοτική.  Αστυνομία

1.354.349,00

237.573,00

0,49

-1.116.776

11

70

Λοιπές Υπηρεσίες (ΚΕΠ-κλπ)

364.822,88

438.629,40

0,91

+73.806,52

12

80

Προβλέψεις *

27.128.452,85

19.852.030,69

41,32

-7.276.422,16

ΣΥΝΟΛΑ

59.177.482,51

47.985.129,54

99,87

11.192.352,97

13

90

Αποθεματικό *

1.304.546,29

60.605,46

0,13

-1.243.940,83

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60.482.028,80

48.045,735,00

100,00

12.436.293,80

* ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΤΑ ΑΑ 6-12-13

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

 

ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

}6 ΑΡΘΡΟΥ 1 Κ.Υ.Α απ 30842/31-07-2013

Κατά την κατάρτιση του Π/Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις).

Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησής της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων.

 

 

Στις επόμενες σελίδες  φαίνονται τα παραπάνω

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 1Α

 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Θεωρούμε ότι  το  υφιστάμενο  κατά το μήνα  Αύγουστο   2013  μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό, καθώς και οι ειδικοί συνεργάτες   θα παραμείνουν   και θα αμείβονται  όλο το έτος 2014,  πλην της περίπτωσης αα 9 Δημ.  Αστυνομία – Σχολικοί  Φύλακες, προσωπικό διαθεσιμότητας,  που υποχρεούμαστε σε καταβολή μισθών το αργότερο

 ως τις 22-05-2014 & 22-03-2014 αντίστοιχα

ΑΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΝΙ

ΜΟΙ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑ

ΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1

00

Γενικές υπηρεσίες

 

 

Νομικοί

2

0

0

2

Ειδικοί Συνεργάτες

0

0

5

5

Γενικός Γραμματέας

0

0

1

1

2

10

Οικονομικές & Δοικητικές  

68

20

0

88

3

15

Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής Παιδικοί  Σταθμοί

29

9

0

38

Καθαρίστριες  σχολείων

0

77

0

77

4

20

Καθαριότητας &

Ηλεκτροφωτισμού

  Καθαριότητας

64

23

0

87

Ηλεκτροφωτισμού

11

0

0

11

5

30

Τεχνικών έργων  

49

14

0

63

6

35

Πράσινου  

8

5

0

13

7

40

Πολεοδομίας  

19

2

0

21

8

45

Κοιμητηριών  

5

0

0

5

9

50

Δημ.  Αστυνομίας Δημ.  Αστυνομίας

35

0

0

35

Σχολικών  Φυλάκων

0

16

0

16

10

70

Λοιπές Υπηρεσίες ΚΕΠ

12

0

0

12

Τοπικής Αγροτικής Ανάπτυξης

1

0

0

1

     ΣΥΝΟΛΑ  

303

166

6

475

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 1Β

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ  ΑΥΓΟΥΣΤΟ   2013 

 

ΑΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΤΟΜΑ

1

10

Οικονομικές & Δοικητικές πρακτική άσκηση ΤΕΙ

4

2

15

Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής  

0

3

20

Καθαριότητας &

Ηλεκτροφωτισμού

ασφαλιστικά μέτρα

1

οκτάμηνα

29

4

25

Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης υδρονομείς

4

5

30

Τεχνικών έργων ασφαλιστικά μέτρα-  χειριστής  μηχανήματος

1

 

 

ΜΕ  5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ  ΑΝΑ ΜΗΝΑ

 

17

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ

15

6

35

Πράσινου ΔΙΜΗΝΙΤΕΣ

15

     ΣΥΝΟΛΑ  

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 2

 ΚΟΣΤΟΣ  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μισθοδοσία με βάση τον   Αύγουστο    2013  -(Αναγωγή σε δωδεκάμηνη βάση)

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Α. 6011 & & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Κ.Α. 6031

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ

00

Γενικές υπηρεσίες

 

 

Νομικοί

3.812,00

 

3.812,00

45.744,00

Ειδικοί Συνεργάτες

 

6515,00

6.515,00

78.180,00

Γενικός Γραμματέας

 

2.293,00

2.293,12

27.516,00

 

Συνολο

3812,00

 

8.808,00

12.620,12

151.440,00

10

Οικονομικές & Δοικητικές

97.682,88

 

97.682,88

1.172.194,56

15

Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

Παιδικοί  Σταθμοί

42.124,82

 

 

42.124,82

 

505.497,84

20

Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

Καθαριότητας

 

88.718,79

 

88.718,79

1.064.625,48

Ηλεκτροφωτισμού

16.866,35

 

16.866,35

202.396,20

30

Τεχνικών Έργων

75.370,99

 

75.370,99

904.451,88

35

Πράσινου

10.995,16

 

10.995,16

131.941,92

40

Πολεοδομίας

33.381,50

 

33.381,50

400.578,00

45

Κοιμητηριών

6.373,20

 

6.373,20

76.478,40

50

Δημ.  Αστυνομίας  –

Σχολικών  Φυλάκων

Ως τις

22-05-2014

30.983,81

 

30.983,81

154.919,05

70

Λοιπές Υπηρεσίες

ΚΕΠ

16.832,52

 

16.832,52

201.990,24

Τοπικής Αγροτικής Ανάπτυξης

1.300,00

 

1.300,00

15.600,00

      ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2014  

424.442,02

8.808,00

433.250,02

4.982.113,57

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

303

6

309

274

 

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1.400,80

1.468,00

1.402,10

17.617,50*

** ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Νο 3

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ  ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Α .6051  & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑ 6053

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ

00 Γενικές

Υπηρεσίες

143,20

2.461,24

2.604,44

31.253,28

 
10 Οικονομικές & Δοικητικές

13.767,83

 

13.767,83

165.213,96

 
15 Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

6.223,82

 

6.223,82

74.685,84

 
20 Καθαριότητας

 

12.389,15

 

12.389,15

148.669,80

 
Ηλεκτροφωτισμού  

2.269,89

 

2.269,89

27.238,68

 
30 Τεχνικών Έργων

 

11.498,17

 

11.498,17

137.978,04

 
35 Πράσινου

1.561,45

 

1.561,45

18.737,40

 
40 Πολεοδομίας

5.780,80

 

5.780,80

69.369,60

 
45 Κοιμητηριών

868,14

 

868,14

10.417,68

 
50 Δημ. Αστυνομίας

 

Ως τις

22-05-2014

 

5.010,79

 

5.010,79

25.053,95

 
70 Λοιπές Υπηρεσίες ΚΕΠ

 

2.362,72

 

2.362,72

28.352,64

 
Τ.Ο.Α.

210,00

 

210,00

2.520,00

 
      ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2014

62.085,96

2.461,24

64.547,20

739.490,87

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 4

 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

&  ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΤΟΜΑ

ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ

00

Γενικές υπηρεσίες

8

151.440,00

31.253,28

182.693,28

22.836,66

10

Οικονομικές & Δοικητικές

68

1.172.194,56

165.213,96

1.337.408,52

19.667,77

15

Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής Παιδικοί

Σταθμοί

29

 

505.497,84

74.685,84

580.183,68

20.006,33

20

Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

Καθαριότητας

 

64

1.064.625,48

148.669,80

1.213.295,28

18.957,74

Ηλεκτρο

φωτισμού

11

202.396,20

27.238,68

229.634,88

20.875,90

30

Τεχνικών Έργων  

49

904.451,88

137.978,04

1.042.429,92

21.274,08

35

Πράσινου  

8

131.941,92

18.737,40

150.679,32

18.834,92

40

Πολεοδομίας  

19

400.578,00

69.369,60

469.947,60

24.734,08

45

Κοιμητηριών  

5

76.478,40

10.417,68

86.896,08

17.379,22

50

Δημ.  Αστυνομίας  –

Σχολικών  Φυλάκων

Ως τις

22-05-2014

35

154.919,05

25.053,95

179.973,00

…………..

70

Λοιπές Υπηρεσίες ΚΕΠ

12

201.990,24

28.352,64

230.342,88

19.195,24

Τοπικής

Αγροτικής Ανάπτυξης

1

15.600,00

2.520,00

18.120,00

18.120,00

      ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2014

309

4.982.113,57

739.490,87

5.721.604,44

20.224,93*

                                                      %

 

100,00

14,84

114,84

 

 

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ

17.617,50

2.607,43

20.224,93

 

 

* ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 5

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2014

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Κ.Α. 6021

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10

Οικονομικές & Δοικητικές

27.618,02

 

331.416,24

15

Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής Παιδικοί  Σταθμοί

11.791,29

141.495,48

 

 

969.175,32

Καθαρίστριες

Σχολείων

68.973,32

827.679,84

20

Καθαριότητας &  Ηλεκτροφωτισμού

 

Καθαριότητας

 

31.012,35

 

372.148,20

30

Τεχνικών Έργων  

19.676,39

 

236.116,68

35

Πράσινου  

6.754,30

 

81.051,60

40

Πολεοδομίας  

3.074,91

 

36.898,92

50

Δημ.  Αστυνομίας

 

Σχολικών  Φυλάκων Ως τις

22-03-2014

15.000,00

 

45.000,00

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2014

183.900,58

 

2.071.806,96

 

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1.126,00

 

13.512,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 6

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2014

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κ.Α.6052

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10

Οικονομικές & Δοικητικές

ΙΚΑ

6.452,33

77.427,96

 

 

89.776,68

ΤΣΜΕΔΕ

1.029,06

12.348,72

Σύνολα

7.481,39

89.776,68

15

Πολιτισμού-Αθλητισμού

& Κοινωνικής   Πολιτικής

Παιδικοί  Σταθμοί

ΙΚΑ

3.310,01

39.720,12

 

 

284.796,60

Καθαρίστριες

Σχολείων

ΙΚΑ

20.423,04

245.076,48

Σύνολα

23.733,05

284.796,60

    20 Καθαριότητας   &

Ηλεκτροφωτισμού

Καθαριότητας

ΙΚΑ

9.326,13

111.913,56

111.913,56

   

30

Τεχνικών Έργων

 

 

ΙΚΑ

5.136,73

61.640,76

 

66.768,24

ΤΣΜΕΔΕ

427,29

5.127,48

Σύνολα

5.564,02

66.768,24

35

Πράσινου

ΙΚΑ

1.854,73

22.256,76

22.256,76

40

Πολεοδομίας

ΙΚΑ

340,56

4.086,72

 

8.628,72

ΤΣΜΕΔΕ

378,50

4.542,00

Σύνολα

719,06

8.628,72

50

Δημ. Αστυνομίας :Σχολικών Φυλάκων -Ως τις 22-03-2014

ΙΚΑ

4.200,00

12.600,00

12.600,00

      ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2014  

 

 

596.740,56

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 7

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2014

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΤΟΜΑ

ΜΙΚΤΕΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ

10

Οικονομικές & Δοικητικές

20

331.416,24

89.776,68

421.192,92

21.059,65

15

Πολιτισμού-Αθλητισμού

& Κοινωνικής   Πολιτικής

86

969.175,32

284.796,60

1.253.971,92

14.581,07

    20 Καθαριότητας   &

Ηλεκτροφωτισμού

23

372.148,20

111.913,56

484.061,76

21.046,16

30

Τεχνικών Έργων

14

236.116,68

66.768,24

302.884,92

21.634,64

35

Πράσινου

5

81.051,60

22.256,76

103.308,36

20.661,67

40

Πολεοδομίας

2

36.898,92

8.628,72

45.527,64

22.763,82

50

Δημ. Αστυνομίας :Σχολικών Φυλάκων -Ως τις 22-03-2014

16

45.000,00

12.600,00

57.600,00

…………..

      ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2014

 

   166

 

 

 

2.071.806,96

596.740,56

2.668.547,52

17.406,32

                             %    

100,00

28,80

100.00

 

 

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

 

13.512,05

3.894,27

17.406,32

 

 

     ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7η

  ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2014

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Κ.Α. 6041  & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  Κ.Α. 6054

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ

ΕΤΗΣΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10

Οικονομικές & Δοικητικές

2.200,00

140,00

2.340,00

2.340,00

1 ΑΤΟΜΟ –ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ

15

Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

72.000,00

18.000,00

90.000,00

269.000,00

5 ΑΤΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ

140.000,00

39.000,00

179.000,00

15 ΑΤΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΕΚΑΜΗΝΑ

20

Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

48.000,00

16.000,00

64.000,00

720.560,00

20 ΔΙΜΗΝΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

408.000,00

126.000,00

634.000,00

33 ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

8.800,00

560,00

9.360,00

4 ΑΤΟΜΑ ΤΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

8.400,00

4.800,00

13.200,00

5 ΑΤΟΜΑ ΟΑΕΔ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

25

Ύδρευση Άρδευση Αποχέτευση

23.000,00

7.000,00

30.000,00

30.000,00

6 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

Τεχνικών Έργων

44.000,00

15.000,00

59.000,00

181.120,00

20ΑΤΟΜΑ ΜΕ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ

40.000,00

13.000,00

53.000,00

20 ΑΤΟΜΑ ΔΙΜΗΝΙΤΕΣ

18.000,00

4.800,00

22.800,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ –ΜΗΛΙΩΝΗΣ Π.

8.800,00

560,00

9.360,00

4 ΑΤΟΜΑ ΤΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

23.520,00

13.440,00

36.960,00

14 ΑΤΟΜΑ ΟΑΕΔ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

35

Πρασίνου

 52.000,00

15.000,00

67.000,00

120.580,00

30 ΑΤΟΜΑ ΔΙΜΗΝΙΤΕΣ

    2.200,00

140,00

2.340,00

1 ΑΤΟΜΑ ΤΕΙ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

5.880,00

 

3.360,00

9.240,00

3 ΑΤΟΜΑ  &  1 ΓΙΑ ½ ΕΤΟΥΣ

33.000,00

 

9.000,00

42.000,00

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΑ

937.800,00

285.800,00

1.323.600,00

1.323.600,00

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8Η 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:  ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟΥ

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

ΑΑ

ΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΝΙΜΟ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01 00 Γενικές υπηρεσίες

151.440,00

0

0

151.440,00

02 10 Οικονομικές & Δοικητικές

1.172.194,56

331.416,24

2.200,00

1.505.810,80

03 15 Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

505.497,84

969.175,32

212.000,00

1.686.673,16

04 20 Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

1.267.021,68

372.148,20

473.200,00

2.112.369,88

05 25 Ύδρευσης –Άρδευσης Αποχέτευσης

0,00

0,00

23.000,00

23.000,00

06 30 Τεχνικών Έργων

904.451,88

236.116,68

134.320,00

1.274.888,56

07 35 Πράσινου

131.941,92

81.051,60

93.080,00

306.073,52

08 40 Πολεοδομίας

400.578,00

36.898,92

0,00

437.476,92

09 45 Κοιμητηριών

76.478,40

0,00

0,00

76.478,40

10 50 Δημ.  Αστυνομίας  –

Σχολικών  Φυλάκων

154.919,05

45.000,00

0,00

199.919,05

11 70 Λοιπές Υπηρεσίες

217.590,24

0,00

0,00

217.590,24

12  

ΣΥΝΟΛΑ

4.982.113,57

2.071.806,96

937.800,00

7.991.720,53

13  

%

62,34

25,92

11,74

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 9Η 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

ΑΑ

ΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΝΙΜΟ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

01 00 Γενικές υπηρεσίες

31.253,28

0,00

0,00

31.253,28

02 10 Οικονομικές & Δοικητικές

165.213,96

89.776,68

140,00

255.130,64

03 15 Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

74.685,84

284.796,60

57.000,00

416.482,44

04 20 Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

175.908,48

111.913,56

147.360,00

435.182,04

05 25 Ύδρευσης –Άρδευσης Αποχέτευσης

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

06 30 Τεχνικών Έργων

137.978,04

66.768,24

46.800,00

251.546,28

07 35 Πράσινου

18.737,40

22.256,76

27.500,00

68.494,16

08 40 Πολεοδομίας

69.369,60

8.628,72

0,00

77.998,32

09 45 Κοιμητηριών

10.417,68

0,00

0,00

10.417,68

10 50 Δημ.  Αστυνομίας  –

Σχολικών  Φυλάκων

25.053,95

12.600,00

0,00

37.653,95

11 70 Λοιπές Υπηρεσίες

30.872,64

0,00

0,00

30.872,64

12   ΣΥΝΟΛΑ

739.490,87

596.740,56

285.800,00

1.622.031,43

13                                   %

45,59

36,79

17,62

100,00

 

Σημείωση: στις Εργοδοτικές Εισφορές της κατάσταση  περιλαμβάνονται και  αυτές

          αναλογούν  στην πρόσθετη απασχόληση   του προσωπικού

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 10Η 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: 

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  &  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ

 ΕΙΣΦΟΡΕΣ   ΣΥΝΟΛΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

ΑΑ

ΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ

%

01 00 Γενικές υπηρεσίες

151.440

31.253,28

182.693,28

1,90

02 10 Οικονομικές & Δοικητικές

1.505.810,8

255.130,64

1.760.941,44

18,32

03 15 Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

1.686.673,16

416.482,44

2.103.155,60

21,88

04 20 Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

2.112.369,88

435.182,04

2.547.551,92

26,50

05 25 Ύδρευσης –Άρδευσης Αποχέτευσης

23.000

7.000,00

30.000,00

0,31

06 30 Τεχνικών Έργων

1.274.888,56

251.546,28

1.526.434,84

15,88

07 35 Πράσινου

306.073,52

68.494,16

374.567,68

3,90

08 40 Πολεοδομίας

437.476,92

77.998,32

515.475,24

5,36

09 45 Κοιμητηριών

76.478,4

10.417,68

86.896,08

0,90

10 50 Δημ.  Αστυνομίας  –

Σχολικών  Φυλάκων

199.919,05

37.653,95

237.573,00

2,47

11 70 Λοιπές Υπηρεσίες

217.590,24

30.872,64

248.462,88

2,58

12   ΣΥΝΟΛΑ

7.991.720,53

1.622.031,43

9.613.751,96

100,00

13                                   %

83,128

16,872

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 11Η 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  :ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

(ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ-ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΛΠ)

ΑΑ

ΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ  ΠΡ. Κ.Α 6012

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΠΡ. Κ.Α 6022

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΠΡ. Κ.Α 6042

ΣΥΝΟΛΑ

01 00 Γενικές υπηρεσίες

0,00

0,00

0,00

0,00

02 10 Οικονομικές & Δοικητικές

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00

03 15 Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

0,00

0,00

0,00

0,00

04 20 Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

51.390,00

8.000,00

12.000,00

71.390,00

05 25 Ύδρευσης –Άρδευσης Αποχέτευσης

0,00

0,00

0,00

0,00

06 30 Τεχνικών Έργων

11.300,00

3.000,00

0

14.300,00

07 35 Πράσινου

3.300,00

3.000,00

1.000,00

7.300,00

08 40 Πολεοδομίας

0

0,00

0,00

0,00

09 45 Κοιμητηριών

1.510,00

0,00

0,00

1.510,00

10 50 Δημ.  Αστυνομίας  –

Σχολικών  Φυλάκων

0,00

0,00

0,00

0,00

11 70 Λοιπές Υπηρεσίες

0,00

0,00

0,00

0,00

12   ΣΥΝΟΛΑ

73.000,00

14.000,00

13.000,00

100.000,00

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12Η 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ : ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 ΕΤΟΥΣ 2014

 (ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ-ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΛΠ)

 

ΑΑ

ΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ  ΠΡ. Κ.Α 6012

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΠΡ. Κ.Α 6022

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΠΡ. Κ.Α 6042

ΣΥΝΟΛΑ

01 00 Γενικές υπηρεσίες

0

0

0

0

02 10 Οικονομικές & Δοικητικές

700,00

0

0

700,00

03 15 Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

0

0

0

0

04 20 Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

6.900,00

2.400,00

3.840,00

13.140,00

05 25 Ύδρευσης –Άρδευσης Αποχέτευσης

0

0

0

0

06 30 Τεχνικών Έργων

2.200,00

900,00

0

3.100,00

07 35 Πράσινου

550,00

900,00

280,00

1.730,00

08 40 Πολεοδομίας

0

0

0

0

09 45 Κοιμητηριών

200,00

0

0

200,00

10 50 Δημ.  Αστυνομίας  –

Σχολικών  Φυλάκων

0

0

0

0

11 70 Λοιπές Υπηρεσίες

0

0

0

0

12   ΣΥΝΟΛΑ

10.550,00

4.200,00

4.120,00

18.870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13Η 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 ΕΤΟΥΣ 2014

 (ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ-ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΛΠ)

 

ΑΑ

ΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ

01 00 Γενικές υπηρεσίες

0,00

0

02 10 Οικονομικές & Δοικητικές

5.500,00

700,00

6.200,00

03 15 Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

0,00

0

0,0

04 20 Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

71.390,00

13.140,00

84.530,00

05 25 Ύδρευσης –Άρδευσης Αποχέτευσης

0,00

0

0,0

06 30 Τεχνικών Έργων

14.300,00

3.100,00

17.400,00

07 35 Πράσινου

7.300,00

1.730,00

9.030,00

08 40 Πολεοδομίας

0,00

0

0,0

09 45 Κοιμητηριών

1.510,00

200,00

1.710,00

10 50 Δημ.  Αστυνομίας  –

Σχολικών  Φυλάκων

0,00

0

0,0

11 70 Λοιπές Υπηρεσίες

0,00

0

0,0

12   ΣΥΝΟΛΑ

100.000,00

18.870,00

118.870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14Η 

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ –ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

ΑΑ

ΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑ 6063

(Γάλα-είδη  ένδυσης-υπόδησης )

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑ 6073

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ

ΚΑ 6056*

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ Ν 103/75

ΚΑ 6013

& ΑΠΟΖΗΜ ΣΥΝΤΑΞ Κ.Α 6021.0003

ΣΥΝΟΛΑ

01 00 Γενικές υπηρεσίες

0,00

0,00

543.443,52

0

543.443,52

02 10 Οικονομικές & Δοικητικές

1.000,00

2.500,00

0

0

3.500,00

03 15 Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

26.209,20

0,00

0

73.500,00

99.709,20

04 20 Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

38.800,00

2.000,00

0

0

40.800,00

05 25 Ύδρευσης –Άρδευσης Αποχέτευσης

0,00

0,00

0

0

0,00

06 30 Τεχνικών Έργων

10.642,80

0,00

0

0

10.642,80

07 35 Πράσινου

2.900,00

1.500,00

0

0

4.400,00

08 40 Πολεοδομίας

0,00

0,00

0

0

0,0

09 45 Κοιμητηριών

0,00

0,00

0

0

0,0

10 50 Δημ.  Αστυνομίας  –

Σχολικών  Φυλάκων

0,00

0,00

0

0

0,0

11 70 Λοιπές Υπηρεσίες

0,00

0,00

0

0

0,0

12   ΣΥΝΟΛΑ

79.552,00

6.000,00

543.443,52

73.500,00

702.495,52

 

 

*Η ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ υπολογίζεται με βάση τα ακαθάριστα τακτικά έσοδα του  έτους 2012 και

αποδίδεται με παρακράτηση κάθε μήνα από τη τακτική επιχορήγηση μέσω του Τ.Π& Δ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15Η

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014: Κ.Α. 60

ΑΑ

ΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ&  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ

 ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ –ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ

01 00 Γενικές υπηρεσίες

182.693,28

0

543.443,52

726.136,80

02 10 Οικονομικές & Δοικητικές

1.760.941,44

6.200,00

3.500,00

1.770.641,44

03 15 Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

2.103.155,60

0,0

99.709,20

2.202.864,80

04 20 Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

2.547.551,92

84.530,00

40.800,00

2.672.881,92

05 25 Ύδρευσης –Άρδευσης Αποχέτευσης

30.000,00

0,0

0,00

30.000,00

06 30 Τεχνικών Έργων

1.526.434,84

17.400,00

10.642,80

1.554.477,64

07 35 Πράσινου

374.567,68

9.030,00

4.400,00

387.997,68

08 40 Πολεοδομίας

515.475,24

0,0

0,0

515.475,24

09 45 Κοιμητηριών

86.896,08

1.710,00

0,0

88.606,08

10 50 Δημ.  Αστυνομίας  –

Σχολικών  Φυλάκων

237.573,00

0,0

0,0

237.573,00

11 70 Λοιπές Υπηρεσίες

248.462,88

0,0

0,0

248.462,88

12   ΣΥΝΟΛΑ

9.613.751,96

118.870,00

702.495,52

10.435.117,48

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 61.: ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

 

1)ΛΟΓ 00. 612: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

   

ΑΑ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΕΣ 00.6121 & 6213

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 00.6126

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΙΚΤΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

 

ΜΙΚΤΗ

ΕΤΗΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΙΚΑ

 

0002

 

ΤΑΥ

ΤΕΚΩ

0003

ΥΓΕΙΟΝ

ΠΕΡΙΘ

004

ΤΑΠ-ΔΕΗ

0005

ΕΠΙΚΟ ΔΕΗ 006

ΤΕΑΔΥ

0007

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

1

0001

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

3.420,00

41.040,00

2.093,04

2.093,04

2

0002

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

16.666,87

200.002,44

16.841,28

4.447,20

1.458,12

9.520,32

1.947,36

498,60

34.712,88

3

0003

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

720,00

8.640,00

0

0

0

0

0

0

0,00

4

6123

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝ.

18.100,00

217.200,00

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

38.906,87

466.882,44

16.841,28

4.447,20

3.551,16

9.520,32

1.947,36

498,60

36.805,92

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ : 503.688,36

 

   

ΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΩΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΕΣ –ΜΙΚΤΑ ΠΟΣΑ

00.6121 & 6213

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  00.6126

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

 ΚΟΣΤΟΣ

1

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

41.040,00

2.093,04

43.133,04

2

7  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

200.002,44

34.712,88

234.715,32

3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

8.640,00

0,00

8.640,00

4

ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΕΚΠΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

217.200,00

0,00

217.200,00

 

ΣΥΝΟΛΑ

466.882,44

36.805,92

503.688,36

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  ΛΟΓ 62 – ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ: 2.601.210,88

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΑΑ

ΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΛΟΓ 62.11

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΟΓ 62.31& 62.32

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ

ΛΟΓ 62.33

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤ

ΛΟΓ 626  

01 00 Γενικές υπηρεσίες

0,00

0,00

0

0

02 10 Οικονομικές & Δοικητικές

170.000,00

3.000,00

0

0

03 15 Πολιτισμού-Αθλητισμού  & Κοινωνικής   Πολιτικής

156.000,00

108.558,36

0

0

04 20 Καθαριότητας

&  Ηλεκτροφωτισμού

1.100.000,00

0,00

58.000,00

0

05 25 Ύδρευσης –Άρδευσης Αποχέτευσης

144.000,00

0,00

0

0

06 30 Τεχνικών Έργων

15.500,00

0,00

0

0

07 35 Πράσινου

0,00

0,00

26.000,00

288.000,00

08 40 Πολεοδομίας

5.100,00

26.400,00

0

0

09 45 Κοιμητηριών

3.500,00

0,00

0

0

10 50 Δημ.  Αστυνομίας  –

Σχολικών  Φυλάκων

0,00

0,00

0

0

11 70 Λοιπές Υπηρεσίες

11.100,00

5.216,52

0

12   ΣΥΝΟΛΑ

1.605.200,00

143.174,88

84.000,00

288.000,00

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ   ΛΟΓ 65 

 

ΠΙΣΤ.ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ

ΤΟΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Τ.Π.& Δ

10.000,00

350.000,00

360.000

ΓΕΝΙΚΗ

046-00-002248-87

1.155,88

0,00

1.155,88

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5951 ΚΟΖΑΝΗΣ

142.000,00

5.000,00

147.000

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6173 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

96.000,00

37.000,00

133.000

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6479 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

49.000,00

32.000,00

81.000

ΣΥΝ/ΚΗ

5010100059300-6 ΚΟΖΑΝΗΣ

13.199,88

13.199,88

ΣΥΝ/ΚΗ

5010100059301-7 ΚΟΖΑΝΗΣ

13.332,78

13.332,78

ΣΥΝ/ΚΗ

5010100059302-8 ΚΟΖΑΝΗΣ

3.850,02

ΣΥΝ/ΚΗ

5010100059300-5 ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

50.000,00

5.900,00

55.900,00

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

9238-52-400758-69 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

397,47

0,00

397,47

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

238-68-000111-41 ΕΛΙΜΕΙΑΣ

2.032,80

0,00

2.032,8

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Τ. E

23978

79.869,90

225.077,55

328.925,45

ΣΥΝΟΛΟ

460.838,73

654.977,55

1.115.816,28

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΙΣΤΩΤ. ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡ.ΛΟΓ/ΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 30/11/2013

Τα.Π.Δ  

4.602.016,29

ALPHA BANK 860-00-2030-017005 ΡΥΜΝΙΟΥ

0,00

ALPHA BANK 860-00-2030-014891 ΧΡΩΜΙΟΥ

0,00

ΓΕΝΙΚΗ 046-00-002248-87

6.935,31

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5951 ΚΟΖΑΝΗΣ

286.317,73

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6173 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

995.494,23

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6479 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

785.878,01

ΣΥΝ/ΚΗ 5010100059300-6 ΚΟΖΑΝΗΣ

118.794,92

ΣΥΝ/ΚΗ 5010100059301-7 ΚΟΖΑΝΗΣ

119.992,84

ΣΥΝ/ΚΗ 5010100059302-8 ΚΟΖΑΝΗΣ

36.540,14

ΣΥΝ/ΚΗ 5010100059300-5 ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

50.000,00

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 9238-52-400758-69 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

794,96

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 238-68-000111-41 ΕΛΙΜΕΙΑΣ

16.262,42

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Τ.E 23978

5.078.370,01

   

12.097.396,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014

 

Β)ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 67:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ   ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2013

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2014

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

01 00,6726.0004 ΥΠΕΡ ΚΕΔΕ

78.300,00

88.000,00

ΚΑΠ

02 00,6741 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

7.713.046,03

6.872.528,85

ΚΑΠ ΠΡΟΝ

03 15,6711 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

962.022,46

792.017,65

 ΚΑΠ ΣΧΟΛ

04 15,6715001 ΚΟΒΕΝΤΑΡ.  ΔΗΜΟΤ .ΒΙΒΛΙΟΘ.

300.000,00

237.340,00

ΚΑΠ

05 15,67150002 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛ.ΠΟΛ.& ΝΕΟΛ

1.900.000,00

1.100.000,00

ΚΑΠ

06 15,6718 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

110.589,26

0,00

ΚΑΠ

07 15,672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

171.942,42

90.994,70

ΚΑΠ

08 15,673  Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

100.548,40

50.000,00

ΚΑΠ

  15.6736 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

30.000,00

30.000,00

ΚΑΠ

  00.6739 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΕΑ –ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

49.000,00

49.000,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

09 156737.0002 ΔΗΜ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

780.000,00

581.540,00

ΚΑΠ

10 15,6737,0003 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

300.000,00

237.340,00

ΚΑΠ

11 20,6736,0001 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΔΑ 2013

802.811,00

802.000,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

12 20,37360002-3 ΕΝΙΣΧ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ

35.500,00

73.000,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

13 25.6736,0001 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ. ΤΩΝ Δ.Ε –ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΕΥΑΚ

46.515,94

0,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

14                                     ΣΥΝΟΛΑ

13.380.275,50

11.003.761,20

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ  ΚΑΠ ΤΩΝ 9.293.552,17€ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ 2.156.220,00€ ΣΕ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ &

258.994,70€ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙ

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού αυτού και με δεδομένο ότι:  

1. Οι κρατικές χρηματοδοτήσεις θα πραγματοποιούνται  κανονικά

2. Εμείς ως Δήμος  θα  εισπράξουμε  κανονικά τα ίδια τρέχοντα έσοδα και  πολύ μεγαλύτερο ποσοστό , από ότι προϋπολογίζουμε  από τα ανείσπρακτα των παρελθόντων οικονομικών ετών 

3.Θα περιορίσουμε τις λειτουργικές δαπάνες στο απολύτως απαραίτητο ύψος αυτών  και δεν θα ξεφύγουμε από τις προβλέψεις που κάνουμε &

4.Θα εκτελούμε μικρά ή μεγάλα έργα μόνο μετά από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης  

 

Θα επιτύχουμε :

 1. 1.    Να λειτουργήσει ο Δήμος περισσότερο από  ικανοποιητικά χάριν της εξυπηρέτησης των δημοτών και της επίτευξης των επιμέρους στόχων μας
 2. 2.    Να μη  δημιουργήσουμε νέα ελλείμματα και άρα νέες υποχρεώσεις και να περάσουμε στη δημιουργία πλεονασμάτων , απαραίτητων για   κοινωνική πολιτική και επενδυτικούς σκοπούς .
 3. 3.    Να εξοφλούμε  όλες τις οφειλές μας προς τους ιδιώτες προμηθευτές και πιστωτές μας και θα οφείλουμε μόνο στις τράπεζες και στο Τ.Π.&Δ μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις .
 4. 4.   Να συντάξουμε στο τέλος του χρόνου ένα θετικό απολογισμό  για το 2014.

 

 

                                                                                                 Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                                                                   Οικονομικών

 

                                                                                                Γιώργος  Ν. Τζέλλος

 

 


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *