Κουκουτάρης- Alpha το 2017: Εbitda 2,9 εκατ., κέρδη 1,3 εκατ. και ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων το 2017

Κάμψη πωλήσεων, έπειτα από πέντε συνεχόμενα έτη ανόδου τους, καθώς και συρρικνωμένη κερδοφορία, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία προϊόντων ζύμης Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης.
Τον Ιούνιο του ίδιου έτους η επιχείρηση άρχισε τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) του χρηματιστηρίου της Κύπρου.
Η εταιρεία κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της και είναι πιο γνωστή με το εμπορικό σήμα «Alfa». Εδρεύει στο 1ο χλμ. της οδού Κοζάνης-Αργίλου στον νομό Κοζάνης. Παρασκευάζει νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης για την εγχώρια αγορά, αλλά και για αγορές του εξωτερικού. Πραγματοποιεί εξαγωγές σε ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Ινδία. Οι διεθνείς πωλήσεις της καλύπτουν περί τις 30 χώρες. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κοζάνης.

Ιδρύθηκε με την παρούσα εταιρική μορφή τον Ιούλιο του 1986, ως Α.Ε., μετά τη συνένωση δυο οικογενειακών ομόρρυθμων εταιρειών, η πρώτη των οποίων είχε ιδρυθεί το 1965. Λειτουργεί υποκαταστήματα στις Αχαρνές Αττικής, τη Νοεχωρούδα Θεσσαλονίκης, τα Ιωάννινα και τη Φοινικιά Ηρακλείου. Η αρχική ενασχόληση της οικογένειας Α. Δ. Κουκουτάρη με τις ζύμες άρχισε τη δεκαετία του 1950, με τη χειροποίητη παραγωγή και πώληση πιτών στη Δυτική Μακεδονία. Η επιχείρηση παράγει πλέον παραδοσιακές και άλλες πίτες, σφολιάτες, φύλλα ζύμης, πίτσες και πεϊνιρλί, κρουασάν, μπουγάτσες, καθώς και κουλούρια. Εκτός του σήματος «Alfa», χρησιμοποιεί το σήμα «Κιχί», που παραπέμπει σε παραδοσιακή κοζανίτικη πίτα. Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν στεγασμένη επιφάνεια 12.000 τ.μ.
Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2017, έτος συμπλήρωσης της 31ης οικονομικής χρήσης της με την παρούσα νομική μορφή της, υποχώρησαν σε 28,31 εκατ. ευρώ, από 29,01 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 2,4% σε ποσοστό ή 0,70 εκατ. ευρώ σε αξία. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της (99,3%) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Το 6,35% των πωλήσεών της (1,80 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων σε εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένες.

Η κάμψη των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 41,2% από 43,3% το 2016). Τα μεικτά κέρδη της υποχώρησαν στο επίπεδο των 11,67 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει μείωση 7% (-0,87 εκατ. ευρώ).
Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), προ αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων, μειώθηκαν σε 2,91 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-36,3% ή -1,66 εκατ. ευρώ), υποχωρώντας ως ποσοστό των πωλήσεων στο 10,3%, από 15,8% το 2016, λόγω της μείωσης των μεικτών κερδών και παράλληλης διόγκωσης των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας.
Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,95 εκατ. ευρώ προ αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων (0,96 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,22 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2016).
Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,81 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,51 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 48,5% ή 1,70 εκατ. περίπου ευρώ. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 1,30 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 2,255 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 42,5% ή 0,96 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,6% και 4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,4% και τα καθαρά κέρδη το 4,6%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 6,2%, αντί 10,4% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5,9% (+2,62 εκατ. ευρώ), λόγω νέων επενδύσεων. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,76 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει υιοθετήσει από ετών.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2017 συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 5,19 εκατ. ευρώ, ανερχόταν σε 33,09 εκατ. ευρώ (31,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσε το 70,7% (72% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 46,79 εκατ. ευρώ (44,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).
Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (25,13 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,96 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (9,17 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων, ήταν ύψους 13,69 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,33 εκατ. ευρώ (+10,8%). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 8,14 εκατ. ευρώ (12,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 17,4% του συνολικού ενεργητικού της. Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 1,28 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 0,58 εκατ. ευρώ (-31,2%%) και ήταν σε ποσοστό 55,5% μακροπρόθεσμος.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 21,46 εκατ. ευρώ (18,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Για προσθήκες παγίων η εταιρεία το 2017 δαπάνησε 3,84 εκατ. ευρώ (2,62 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς συνέχισε με ένταση τις επενδυτικές της δραστηριότητες, οι οποίες συμπεριελάμβαναν την ολοκλήρωση νέων εγκαταστάσεων στο Ηράκλειο Κρήτης. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,85 εκατ. ευρώ, από υψηλότερες επιχορηγήσεις που της είχαν δοθεί για την απόκτηση παγίων.
Τον Αύγουστο του 2017 διέθεσε 0,99 εκατ. ευρώ για την αγορά μεριδίων τριών αμοιβαίων κεφαλαίων από την ελβετική τράπεζα UBS.
Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Διον. Κουκουτάρη και αντιπρόεδρο τον Γ. Κουκουτάρη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 319 εργαζόμενους, έναντι 312 τα τέλη του 2016. Το 2017 διέθεσε για αμοιβές, παροχές, εισφορές ή και αποζημιώσεις του διευθυντικού και εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της 7,15 εκατ. ευρώ, έναντι 6,56 εκατ. ευρώ το 2016. Στους μετόχους της το 2017 δεν διέθεσε μέρισμα, ενώ το 2016 είχε διαθέσει 1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 9.125 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 5.670 ευρώ ανά εργαζόμενο.
Εντείνει κατά το 2018 τις προσπάθειες εμπορικής επέκτασής της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στη διεθνή. Επίσης, συνεχίζει να παρουσιάζει στην αγορά νέα, καινοτομικά προϊόντα, εκτιμώντας ότι θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία. Αξιοποιεί για τη διάθεση των προϊόντων της στην εγχώρια αγορά περί τα 11.000 σημεία πώλησης. Επίσης, για τη διάθεση προϊόντων της στη διεθνή αγορά αξιοποιεί συγγενικές επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί στις ΗΠΑ με την επωνυμία Alfa Pastry Creations, στη Ρουμανία με την επωνυμία Alfa Alim και στη Σερβία με την επωνυμία Alfa Foods. Στην ελληνική αγορά έχει επεκταθεί στην αγορά του catering από το 2006, με προστοφαρισμένα προϊόντα, όπως κρουασάν και μπριός. Το 2005 είχε καινοτομήσει διεθνώς, παρουσιάζοντας στην αγορά χάρτινο ταψάκι με πίτες, για απευθείας ψήσιμό τους στον φούρνο, αντί του αλουμινένιου. Στον χώρο των κατεψυγμένων φύλλων εισήλθε το 2013.

Πηγή: mikrometoxos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *