Kozanimedia: Αυτό είναι το κείμενο αντιρρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά της εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πολυφύτου – “Αποτελεί για την περιφέρεια τον σημαντικότερο ίσως φυσικό της πόρο και το τοπίο της περιοχής αυτής είναι ένα «σήμα κατατεθέν» και πόλος έλξης για τους επισκέπτες” – Οι αναφορές στη Νεράιδα και στον Ναυτικό Όμιλο

Εγκρίθηκαν την Τρίτη από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή οι αντιρρήσεις που κατέθεσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά της δημιουργίας των φωτοβολταϊκών πάρκων στη λίμνη Πολυφύτου.

Στο σημαντικό, από πολλές πλευρές, αυτό κείμενο (το οποίο υπογράφεται από τον περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη και τη νομική του σύμβουλο Λιάνα Μπήινα), παρατίθενται αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα τα (ουκ ολίγα) επιχειρήματα της περιφερειακής αρχής ενάντια στην εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη και, μεταξύ άλλων, τονίζεται πως “αυτή θα αποτελεί ευθεία παραβίαση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης”.

 

“Η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, αποτελεί για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον σημαντικότερο ίσως φυσικό της πόρο και το τοπίο της περιοχής αυτής είναι ένα «σήμα κατατεθέν» και πόλος έλξης για τους επισκέπτες” αναφέρεται, επίσης, στο ίδιο κείμενο, ενώ υπάρχουν ξεχωριστές αναφορές τόσο στο τουριστικό χωριό της εράιδας, όσο και στον Ναυτικό Όμιλο Κοζάνης.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της ένστασης, το οποίο παρουσιάζει το Kozanimedia:

Της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού, που εδρεύει στην Κοζάνη, περιοχή Ζ.Ε.Π., Τ.Κ. 50100, ΑΦΜ 997769589, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,

Προς

Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, που εδρεύει στην Αθήνα, Πειραιώς 132,Τ.Κ.118 54 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

ΚΑΤΑ

1)Της υπ’ αρίθμ. ειδικού πρωτοκόλλου Γ-011043/10-12-2020 αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της Εταιρείας με επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», που ανακοινώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2021.

2)Της υπ’ αρίθμ. ειδικού πρωτοκόλλου Γ-010887/09-12-2020 αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της Εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2021.

3)Της υπ’ αρίθμ. ειδικού πρωτοκόλλου Γ-010888/09-12-2020 αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της Εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2021.

 

Στις 15 Ιανουαρίου 2021 ανακοινώθηκε το αρχείο αιτήσεων για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τη Ρ.Α.Ε., του κύκλου Δεκεμβρίου 2020. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και η υπ’ αριθμ. Γ-011043/10-12-2020 αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» στη θέση Λίμνη Πολυφύτου, Δημοτική Ενότητα Σερβίων, Δήμος Σερβίων, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, πλωτό φωτοβολταϊκό ισχύος 500MW, η υπ’αριθμ. Γ-010887/09-12-2020 αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στη θέση ΠΟΛΥΦΥΤΟΣ 1, Δημοτική Ενότητα Ελίμειας, Δήμος Κοζάνης, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, πλωτό φωτοβολταϊκό ισχύος 25 MW και η υπ’ αριθμ. Γ-010888/09-12-2020 αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στη θέση ΠΟΛΥΦΥΤΟΣ 2, Δημοτική Ενότητα Σερβίων, Δήμος Σερβίων, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, πλωτό φωτοβολταϊκό ισχύος 10 MW.

Οι θέσεις των εγκαταστάσεων αυτών εντοπίζονται από τα δεδομένα του γεωπληροφοριακού χάρτη της Ρ.Α.Ε. εντός της Λίμνης Πολυφύτου, η οποία ανήκει στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου έχει υποχρέωση να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της, την εξασφάλιση της διαβίωσής τους σε ένα βιώσιμο και ποιοτικό περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων και ως εκ τούτου θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την υποβολή των αντιρρήσεων κατά της ως άνω ανακοίνωσης (άρθρο 159 παρ.1δ «Ο Περιφερειάρχης εκπροσωπεί την περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως» και 159 παρ.2 «Ο Περιφερειάρχης μπορεί, κατ` εξαίρεση, να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.» Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Οι αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που αφορά στις εταιρείες «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», οι οποίες ανακοινώθηκαν από τη Ρ.Α.Ε. στις 15 Ιανουαρίου 2021, δεν πρέπει να γίνουν δεκτές για τους κατωτέρω λόγους:

Α)Δεν είναι νόμιμες καθώς αφορούν πλωτά φωτοβολταϊκά εντός της Λίμνης Πολυφύτου. Η συγκεκριμένη λίμνη, ως μεγάλη τεχνητή λίμνη αποτελεί ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑ. Προς τούτο υπάρχει η γνωμοδότηση υπ’αριθμ. 710/2001 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δ΄ Τμήμα, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της τεχνητής λίμνης του Αώου. Με αυτή γνωμοδοτήθηκε μεταξύ άλλων ότι: «….οι μεγάλες τεχνητές λίμνες, ο υδάτινος όγκος των οποίων σχηματίστηκε από τη ροή σ’ αυτές ελευθέρως και αενάως ρεόντων υδάτων (όπως ποταμών), είναι κοινόχρηστες, ασχέτως εάν ο πυθμένας τους πριν από την κατάκλυσή του εκ των υδάτων ανήκε στην κυριότητα άλλου, -πλην του Δημοσίου-, προσώπου, και επ’ αυτών έχουν εφαρμογή όλες οι περί κοινοχρήστων πραγμάτων διατάξεις του ΑΚ, καθώς και αυτές των ως άνω άρθρων του Συντάγματος (5παρ.1, 18παρ.2 και 24παρ.1) ….» (σελ. 20, παρ. Β1). «…κοινόχρηστα είναι τα δημόσια πράγματα, τα οποία ο νόμος θέτει στη διάθεση ευρέος αριθμού προσώπων, τα οποία έχουν επ’ αυτών δικαίωμα χρήσεως που είναι απόρροια του εκ του Συντάγματος πηγάζοντος δικαιώματος της προσωπικότητάς τους (ΑΠ 776/77 ΝοΒ 27.561,2062/84 Νοβ331163). Η παρακώλυση της χρήσεως κοινόχρηστου πράγματος αποτελεί προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας των άλλων για ελεύθερη χρήση και απόλαυση του κοινοχρήστου (ΑΠ 297/64 ΝοΒ 12.802,743/63 ΝοΒ 12.514)». Επίσης, «…μεταξύ των κοινοχρήστων πραγμάτων περιλαμβάνονται και οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους….ο νόμος, αναφερόμενος στις μεγάλες λίμνες, δεν κάνει διάκριση μεταξύ φυσικών και τεχνητών λιμνών… και οι μεγάλες τεχνητές λίμνες, των οποίων ο υδάτινος όγκος σχηματίστηκε από την εκβολή σ’αυτές ποταμών και έτσι αποτελούν προέκταση της αέναης ροής και είναι κοινόχρηστες».

Περαιτέρω: «…στην ιδιότητα του κοινοχρήστου της τεχνητής λίμνης μετέχει και η εδαφική έκταση που καλύπτουν τα ύδατά της και οι όχθες της, καθ’ όν χρόνον διαρκεί το τεχνικό έργο προς εξυπηρέτηση του οποίου δημιουργήθηκε, γεγονός που σημαίνει ότι, εφόσον υπάρχει κυριότητα, επί τέτοιου εδάφους, άλλου πλην του Δημοσίου, η έκταση αυτή, καίτοι ιδιωτική αρχικώς, μετέχει στο κοινόχρηστο του χαρακτήρα της λίμνης, αφού με την κατάκλυση του εδάφους από τα ελευθέρως και αενάως ρέοντα ύδατα του ποταμού που εκβάλει στην έκταση αυτή, η έκταση αποξενώθηκε από τον ιδιώτη και απέκτησε κοινόχρηστο χαρακτήρα…». Τονίζεται ιδιαίτερα στη σελίδα 18 παρ. Γ ότι, η ΔΕΗ, ως κοινωφελής επιχείρηση που είχε το αποκλειστικό προνόμιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με τη χρησιμοποίηση της δύναμης-ενέργειας των ρεόντων υδάτων των ποταμών και των λιμνών της χώρας και σε ποσότητες που ήταν αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της, «δηλαδή είχε το δικαίωμα χρήσης της δύναμης κοινοχρήστων πραγμάτων, χωρίς από τις διατάξεις αυτές, όμως, συγχρόνως να ορίζεται και ότι, πέραν του δικαιώματος της χρήσης της ενέργειας των νερών, της μεταβιβάστηκε και η κυριότητα των λιμνών και των ποταμών από τους οποίους προέρχονταν οι ποσότητες των υδάτων που χρησιμοποιούσε…».

Η λίμνη σχηματίστηκε από την αέναη ροή των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα για τη δημιουργία και λειτουργία του ΥΗΣ Πολυφύτου. Από την ad hoc ως άνω κριθείσα περίπτωση, συνάγεται ότι η λίμνη έχει αδιαμφισβήτητα κοινόχρηστο χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πλωτών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών που θα καταλαμβάνουν μόνιμα επιφάνεια της λίμνης, τον πυθμένα και τις όχθες της, παρεμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινή χρήση.

Β) Από τα δεδομένα του γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕ προκύπτει πως τα υπό αξιολόγηση πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα αναμένεται να καταλάβουν μια έκταση περίπου ίση με 12.350 στρ., αποδίδοντας ισχύ ίση με 535 MW (5 διακριτά χωροθετημένα πολύγωνα), όταν η λίμνη Πολυφύτου καλύπτει μια έκταση 73.000 στρ. (συνημμένο απόσπασμα του γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕ).

Η κατασκευή ενός πλωτού έργου υποδομής τόσο μεγάλης κλίμακας, αναμένεται να προκαλέσει σωρεία αρνητικών επιπτώσεων τόσο περιβαλλοντικής όσο και οικονομικής φύσεως στην περιοχή του Πολυφύτου αλλά και ευρύτερα.

Πιο συγκεκριμένα, η λίμνη Πολυφύτου, πέραν του ότι είναι εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας υδροβιότοπος (φιλοξενεί 17 είδη ψαριών, γαλάζιες καραβίδες και πάνω από 170 είδη πουλιών), αποτελεί για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ένα εκ των σημαντικότερων περιουσιακών της στοιχείων. Η διατάραξη της χλωρίδας και κυρίως της υγρολιβάδας καθώς και της ιχθυοπανίδας από την ανάπτυξη των πλωτών εγκαταστάσεων είναι βέβαιες, όπως άλλωστε και η συσσωρευτική επίδραση που θα προκληθεί στο παρόχθιο οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων  των παρυδάτιων δασών και των αγροτικών εκτάσεων. Η εγκατάσταση αυτών των πλωτών φωτοβολταϊκών, θα αποτελεί επομένως ευθεία παραβίαση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη στο άρθρο 24παρ.1 του Συντάγματος και κατοχυρωμένη επίσης με την ιστορική διακήρυξη της Στοκχόλμης του 1972, αλλά και με τη διάσκεψη του Ρίο για το περιβάλλον (1992), για ισόρροπη επιδίωξη όλων των ανθρώπινων αξιών, υλικών και άυλων, σε αρμονία με τη φύση. Περαιτέρω, παραβιάζεται η αρχή της Προφύλαξης ως εξειδίκευση της αρχής της Πρόληψης, η οποία προβλέπεται ρητώς στο άρθρο 174 παρ.2 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Σύμφωνα με αυτή, τα προστατευτικά μέτρα του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται ακόμη και όταν δεν υπάρχει πλήρης επιστημονική βεβαιότητα και απόδειξη για τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες μιας δραστηριότητας. Αρκεί να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για πιθανές περιβαλλοντικές βλάβες.

Ως απόρροια των παραπάνω περιβαλλοντικών διαταραχών, άμεσες πρόκειται να είναι και οι επιπτώσεις στην οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα της περιοχής. Ο τομέας της αλιείας, στον οποίο δραστηριοποιούνται άμεσα πλέον των εκατό πενήντα (150) οικογενειών πρόκειται να πληγεί βαρύτατα. Αντίστοιχα, σημαντικότατες αναμένονται να είναι και οι επιπτώσεις που θα προκληθούν στην αγροτική δραστηριότητα των παραλίμνιων περιοχών, με τις μεταβολές που θα προκύψουν στο μικροκλίμα αλλά και στην διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Πέραν όλων τον παραπάνω, η τεχνητή  λίμνη Πολυφύτου, αποτελεί για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον σημαντικότερο ίσως φυσικό της πόρο και το τοπίο της περιοχής αυτής είναι ένα «σήμα κατατεθέν» και πόλος έλξης για τους επισκέπτες. Ως εκ τούτου έχει αναπτυχθεί το παρακείμενο χωριό «Νεράιδα», με πανοραμική θέα στη λίμνη, όπου έχουν δημιουργηθεί ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Για τον λόγο αυτό, έχει σχεδιαστεί η επιπλέον αξιοποίηση της λίμνης ως τουριστικός αναπτυξιακός πυλώνας της Περιφέρειας και αυτό έχει αποτυπωθεί και τονισθεί σαφέστατα και ξεκάθαρα τόσο στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης όσο και στο υπό διαβούλευση Περιφερειακό Χωροταξικό, το οποίο δεν υφίσταται. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω Στρατηγικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ) και συνεργασιών με επιστημονικά ιδρύματα και άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς, έχει ξεκινήσει ήδη την αξιοποίηση της λίμνης τόσο τουριστικά όσο και ως χώρο υποδοχής επενδύσεων σχετιζόμενων με την αλιεία εσωτερικών υδάτων και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Η τοποθέτηση πλωτών φωτοβολταϊκών, θα αλλοιώσει το τοπίο και θα καταστρέψει την ήδη υπάρχουσα τουριστική υποδομή και θα ακυρώσει τα ως άνω αναπτυξιακά σχέδια της Περιφέρειας.

Τέλος, η επένδυση θίγει άμεσα τη λειτουργία του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης, η δραστηριότητα του οποίου αφορά κατ’ εξοχήν τη λίμνη Πολυφύτου και αποτελεί ένα εκ των σημαντικότερων αθλητικών σωματείων της Περιφέρειας, με εκδηλώσεις αγώνων πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιαζόμενου Κωπηλατικού Μαραθωνίου, ο οποίος απαιτεί τη χρήση του συνόλου της έκτασης του ταμιευτήρα της λίμνης.

Καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται σε καθεστώς μετάβασης και τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας θα έχουν χαθεί σε ορίζοντα τριετίας, η εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών, όχι μόνο δεν θα δημιουργήσει νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, αφού μετά την κατασκευή τους δεν απαιτούν προσωπικό για τη λειτουργία και συντήρησή τους, αλλά θα καταστρέψει ολοκληρωτικά την τοπική οικονομία και τους προαναφερόμενους κλάδους (αλιεία, γεωργία, τουρισμός, αθλητισμός, παροχή υπηρεσιών) και το οικοσύστημα. Αντίθετα, αποτελεί προνομιακή μεταχείριση των εταιρειών αυτών που αιτούνται τις άδειες, οι οποίες προσπαθούν να εγκατασταθούν στο «φιλέτο» της περιοχής, αποκομίζοντας όλα τα οφέλη αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό τους σε βάρος της περιοχής. Οι όποιες εξαγγελλόμενες από αυτές αντιπαροχές είναι έωλες, άνευ ουσίας και προς το «θεαθήναι». Αυτό αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εθνικά και συμβατικά κατοχυρωμένης αρχής του ανταγωνισμού. Επιπλέον, τα έσοδα από την πώληση του παραγόμενου ρεύματος, δεν θα παραμένουν στην τοπική οικονομία της περιοχής. Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως τόπος παραγωγής, θα εμφανίζεται πλασματικά ως έχουσα μεγάλο ακαθάριστο τοπικό προϊόν, γεγονός που θα αποτελεί εμπόδιο για την οικονομική της ενίσχυση με εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, συντείνοντας στην καταστρατήγηση των αρχών της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των Περιφερειών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 174 ΣΛΕΕ).

Γ) Εν όψει της προαναφερόμενης απολιγνιτοποίησης της περιοχής και λόγω της ύπαρξης του δικτύου από την έως και σήμερα ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται επενδυτικό «αμόκ», με άναρχη ανάπτυξη και εγκατάσταση Φ/Β (πάρκων και πλωτών), που ξεπερνάει κάθε πρόβλεψη. Κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οικονομική ανάπτυξη η οποία προνοείται με το άρθρο 106 παρ.1 του Συντάγματος  πρέπει να μην έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματική επιταγή για την προστασία του περιβάλλοντος (αρ. 24 παρ.1 Σ) και τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας (24 παρ.2. Σ) και τούτο επιτυγχάνεται εφόσον αιτιολογείται η επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης της επένδυσης σε σχέση με τη συμβατότητά της με τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό και εφόσον αναφέρει τα πολεοδομικά, χωροταξικά και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά (ΟλΣτΕ 530/2015). Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν υφίσταται ούτε καν Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει λόγος για οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και τη χωροταξική αναδιάρθρωση. Επιπλέον θα προκληθεί κορεσμός στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ. Οδηγούμαστε σε μια μονοκαλλιέργεια παραγωγής ρεύματος από Α.Π.Ε., η οποία  όχι μόνο δεν θα συνεισφέρει σε θέσεις εργασίας και σε εισόδημα για την περιοχή, αλλά αντίθετα θα αποκλείσει την εγκατάσταση βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Θα πλήξει τη γεωργία και την κτηνοτροφία, αφού πολλές εκτάσεις που καταλαμβάνονται είναι βοσκότοποι ή γη υψηλής παραγωγικότητας.

Γι’ αυτούς τους λόγους

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

Ζητάμε να απορριφθούν οι υπό αξιολόγηση αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α:

1) Η υπ’ αρίθμ. ειδικού πρωτοκόλλου Γ-011043/10-12-2020 της Εταιρείας με επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», που ανακοινώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2021.

2)Η υπ’ αρίθμ. ειδικού πρωτοκόλλου Γ-010887/09-12-2020 της Εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2021.

3)Η υπ’ αρίθμ. ειδικού πρωτοκόλλου Γ-010888/09-12-2020 της Εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2021.

Κοζάνη, 1 Φεβρουαρίου 2021
Για την Περιφέρεια Δυτικής  Μακεδονίας
                Ο Περιφερειάρχης
 
 
 

 

 
              Γεώργιος   Κασαπίδης
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δικηγόρος:
 Ελένη  Μπήινα

2 comments for “Kozanimedia: Αυτό είναι το κείμενο αντιρρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά της εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πολυφύτου – “Αποτελεί για την περιφέρεια τον σημαντικότερο ίσως φυσικό της πόρο και το τοπίο της περιοχής αυτής είναι ένα «σήμα κατατεθέν» και πόλος έλξης για τους επισκέπτες” – Οι αναφορές στη Νεράιδα και στον Ναυτικό Όμιλο

 1. ΠΟΙΟΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ?ανακοινωση αναλογη δεν ειδαμε
  για το ΧΥΤΑΜ στη ΜΑΒΕ
  Δηλαδη, δεν ισχύουν τα παρακατω που λετε για τη ΜΑΒΕ??
  ΓΙΑΤΙ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ?

  ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ:
  1. “αυτή θα αποτελεί ευθεία παραβίαση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης”.

  2. παραβιάζεται η αρχή της Προφύλαξης ως εξειδίκευση της αρχής της Πρόληψης, η οποία προβλέπεται ρητώς στο άρθρο 174 παρ.2 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Σύμφωνα με αυτή, τα προστατευτικά μέτρα του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται ακόμη και όταν δεν υπάρχει πλήρης επιστημονική βεβαιότητα και απόδειξη για τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες μιας δραστηριότητας. Αρκεί να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για πιθανές περιβαλλοντικές βλάβες.
  όχι μόνο δεν θα δημιουργήσει νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, αφού μετά την κατασκευή τους δεν απαιτούν προσωπικό για τη λειτουργία και συντήρησή τους, αλλά θα καταστρέψει ολοκληρωτικά την τοπική οικονομία και τους προαναφερόμενους κλάδους (αλιεία, γεωργία, τουρισμός, αθλητισμός, παροχή υπηρεσιών) και το οικοσύστημα. Αντίθετα, αποτελεί προνομιακή μεταχείριση των εταιρειών αυτών που αιτούνται τις άδειες, οι οποίες προσπαθούν να εγκατασταθούν στο «φιλέτο» της περιοχής, αποκομίζοντας όλα τα οφέλη αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό τους σε βάρος της περιοχής. Οι όποιες εξαγγελλόμενες από αυτές αντιπαροχές είναι έωλες, άνευ ουσίας και προς το «θεαθήναι»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *