Ανοίγουν εμπορικά κέντρα και εστίαση – Οι κανόνες, τα μέτρα και το ωράριο λειτουργίας

ÊáôÜóôçìá åóôßáóçò ðïõ ðáñáìÝíåé êëåéóôü ëüãù ôùí ìÝôñùí ãéá ôçí áíÜó÷åóç ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñïíïúïý. Ìå ôïí êëÜäï ôçò åóôßáóçò íá åßíáé êëåéóôüò áðü ôïí ðåñáóìÝíï ÍïÝìâñéï êáé ãéá äåýôåñç öïñÜ áðü ôüôå ðïõ Üñ÷éóå ç ðáíäçìßá óôç ÷þñá ìáò, ïé åðáããåëìáôßåò ôïõ åôïéìÜæïíôáé íá ðáñáäþóïõí ôá êëåéäéÜ ôùí êáôáóôçìÜôùí ôïõò. Ç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá Ý÷ïõí ðåñéÝëèåé ïé ðåñßðïõ 100.000 éäéïêôÞôåò åóôéáôïñßùí, êáöåôåñéþí êáé ìðáñ åßíáé åîáéñåôéêÜ äýóêïëç.
(EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÁÃÉÁÍÍÇÓ)

Τα μέτρα για τη λειτουργία των εμπορικών κέντρων και των καταστημάτων της εστίασης εξειδίκευσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, στη σχετική ενημέρωση για τον κοροναϊό και την άρση του lockdown.

Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά κέντρα

Δείτε εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *