Kozanimedia: Γιατί γνωστό μαγαζί της Κοζάνης διεκδικεί από τη ΔΕΥΑΚ 178.415 ευρώ

Το ποσό των 178.415 ευρώ ζητά από τη ΔΕΥΑ Κοζάνης γνωστό κατάστημα της πόλης, για ζημία που (σύμφωνα πάντα με την εν λόγω επιχείρηση) υπέστη από πλημμύρα – εισροή λυμάτων από το δίκτυο αποχέτευσης συνεπεία του οποίου
καταστράφηκε μεγάλο μέρος των ενδυμάτων που είχε αποθηκευμένα σε υπόγειο ακίνητο – αποθήκη.

Το θέμα συζητήθηκε στο τελευταίο (με τηλεδιάσκεψη) Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, ενώ στο σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” αναφέρεται πως ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΔΕΥΑΚ θα “δηλώσει αποτυχία επίτευξης συμβιβασμού, μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

 

92Γ7ΟΡΥΑ-Χ3Ξ

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση  δικηγόρου σε ενημέρωση για διαμεσολάβηση στο πλαίσιο αγωγής τακτικής διαδικασίας στο Μονομελές

Πρωτοδικείο Κοζάνης της “ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.

ΒΑΡΕΚΑΣ Ο.Ε.” κατά της ΔΕΥΑΚ.

Από το πρακτικό της με αριθμό

14/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.

της ΔΕΥΑ Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. 128/2021
Στην Κοζάνη σήμερα 01/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 Ν.1069/80, ύστερα από
ηλεκτρονική (email) πρόσκληση του Προέδρου της που στάλθηκε στο καθένα μέλος χωριστά με τις
εισηγήσεις των θεμάτων, στις 27/05/2021 με ηλεκτρονικό αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα
έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα και τα έντεκα (11) μέλη ήτοι:
Παρόντες Απόντες
Κυτίδης Κ. Πρόεδρος
Παφύλης Δ. Αντιπρόεδρος Ουδείς
Βαλαής Γ. Μέλος
Δουγαλής Γ. »
Γιάννος Μιχαήλ »
Καλαμπούκας Π. »
Κουιμτζίδου Ε.
Παπαντωνίου Π. »
Τουμπουλίδου Π. »
Χατζηγιαννάκης Α. »
Χατζής Σ. »

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:
Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ., γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ. την από 27/05/2021
εισήγηση του Νομικού Συμβούλου της επιχείρησης στην οποία αναφέρει ότι η εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΡΕΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» άσκησε κατά της ΔΕΥΑΚ (εκ νέου, μετά την απόρριψη αρχικής για
αοριστία) αγωγή από 28/4/2021 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης (αγωγή τακτική διαδικασία) απαιτώντας
το ποσό των 178.415,34 ευρώ νομιμοτόκως από 30-7-2018 και έως την πλήρη εξόφληση για ζημία που κατά
την ενάγουσα υπέστη από πλημμύρα – εισροή λυμάτων από το δίκτυο αποχέτευσης συνεπεία του οποίου
καταστράφηκε μεγάλο μέρος των ενδυμάτων που είχε αποθηκευμένα σε υπόγειο ακίνητο – αποθήκη.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 6 ν. 4640/2019 όπως ισχύει) διαφορές αστικές ή εμπορικές που
φέρονται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης με αξία άνω των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000
ευρώ) υπάγονται στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης.
Στο πλαίσιο αυτό καλείται το συμβούλιο να εγκρίνει την παράσταση του Νομικού Συμβούλου της ΔΕΥΑΚ ως
πληρεξουσίου δικηγόρου της ΔΕΥΑΚ ενώπιον της ορισθείσας μεσολαβήτριας του Δικηγορικού Συλλόγου
Κοζάνης κ. Αναστασίας Τσιομπάνου του Μιχαήλ (ΑΜ 238), οδός Δημοκρατίας 34, για την ενημέρωση (αρχική)
ως προς τη διαδικασία διαμεσολάβησης και να δηλώσει αποτυχία επίτευξης συμβιβασμού μέσω της
διαδικασίας διαμεσολάβησης κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα (Τετάρτη, 2/6/2021, ώρα 19.00΄).

Απαιτείται επίσης το ΔΣ να παράσχει στον νομικό σύμβουλο / πληρεξούσιο δικηγόρο της ΔΕΥΑΚ εντολή και

πληρεξουσιότητα να υποβάλει προτάσεις, ισχυρισμούς, ενστάσεις και να υποβάλει στο Μονομελές

Πρωτοδικείο Κοζάνης κάθε έγγραφο και δικόγραφο στο πλαίσιο της αγωγής με αριθμό έκθεσης κατάθεσης της

ανωτέρω εταιρείας κατά της ΔΕΥΑΚ (ΤΜ45/2021), να παρασταθεί δια των προτάσεων ή όπως άλλως νομίμως

στη συζήτηση της αγωγής αυτής καθώς και να πράξει παν ό,τι νόμιμο στο πλαίσιο αυτής της εντολής και

πληρεξουσιότητας και καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ’ όψη: 1) Την από 27/05/2021 εισήγηση Νομικού

Συμβούλου της επιχείρησης και τα όσα σ’ αυτήν αναφέρονται, 2) Το γεγονός ότι στις 2/6/2021 (ώρα 19.00’)

προγραμματίσθηκε η ενημέρωση για διαμεσολάβηση ενώπιον της δικηγόρου – διαμεσολαβήτριας κ.

Αναστασίας Τσιομπάνου του Μιχαήλ (ΑΜ 238), οδός Δημοκρατίας 34, και 3) Τις διατάξεις του Ν.1069/80

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την εισήγηση.

Παρέχει εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νομικό Σύμβουλο της ΔΕΥΑΚ Ιωάννη Κ. Παναγιωτίδη (Α.Μ. 383

του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης) να παρασταθεί για την προγραμματισμένη ενημέρωση για την

διαμεσολάβηση για τη παραπάνω υπόθεση ενώπιον της δικηγόρου – διαμεσολαβήτριας κ. Αναστασίας

Τσιομπάνου του Μιχαήλ (ΑΜ 238), οδός Δημοκρατίας 34, και να δηλώσει αποτυχία / μη αποδοχή

διαμεσολάβησης.

Εγκρίνει τη δαπάνη – αμοιβή της διαμεσολαβήτριας για την ανωτέρω συνεδρία ύψους καθαρής αξίας 50,00€

πλέον ΦΠΑ 24%, σύνολο 62,00€.

Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε 128/2021

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *